109/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 51 § förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras 51 § förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995), sådan den lyder delvis ändrad i förordning 764/2000, som följer:

51 §
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

1. En fysisk person som är fast bosatt i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/59) eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/86), får tillfälligt i Finland använda ett för sitt eget behov infört motordrivet fordon av kategori M1, N1, O1, O2 eller L eller kategori som kan jämföras med dessa och som är registrerat i den fördragsslutande staten. Denna tid gäller högst ett år räknat från ankomstdagen eller, om tullmyndighet med stöd av 32 § bilskattelagen eller Europeiska gemenskapernas tullagstiftning har beviljat skatte- eller tullfrihet för fordonet för en viss tid, till utgången av denna tid, om inte annat följer av 56 §.

2. En sammanslutning eller enskild person vars hemort är i en stat som anges i 1 mom. får på motsvarande sätt använda fordon som införts för nämnda sammanslutnings eller enskilda persons behov och som är av kategori M2, M3, N, O3, O4 eller kategori som kan jämföras med dessa och som förs av en person som är fast bosatt i en stat som anges i samma moment.

3. Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får en person som är fast bosatt i Finland här framföra ett i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet registrerat fordon av kategori N2 eller N3 jämte till fordonet kopplad släpvagn i syften som anknyter till godstransport under högst sju dagar. Framförandet får efter ankomsten till Finland omfatta endast framförande av fordonet till destinationsorten och det därpå följande framförandet av fordonet ut ur Finland. Fordonets förare skall genom anteckningar i fraktsedeln eller i något annat transportdokument kunna påvisa att det är fråga om sådant framförande som avses i detta moment.

4. Tullverket kan ge tillstånd att anlita en i Finland fast bosatt person som chaufför för ett fordon registrerat i en konventionsstat som avses i 1 mom. och importerat enbart i försöks- eller undersökningssyfte. Tillståndet kan beviljas fordonstillverkaren eller dess representant, en sådan tillverkare av fordonsutrustning som bedriver utvecklingsarbete på uppdrag av fordonstillverkaren eller en sammanslutning som bedriver testning av fordon eller fordonsutrustning på uppdrag av fordonstillverkaren eller tillverkaren av fordonsutrustning. Tillståndet gäller högst ett år åt gången. En i Finland fast bosatt person får framföra varje enskilt fordon under högst sex månader. Tullverket kan till tillståndet foga begränsningar i fråga om användningsområdet och fastlägga också andra villkor för att säkerställa att fordonet används för det ändamål som föreskrivs i detta moment. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att fordonet har en sådan konstruktion och är i ett sådant skick att det är trafiksäkert. Tullverket antecknar på en kopia av tillståndet, som skall medfölja fordonet, uppgifter för identifikation av fordonet och datum då fordonet inkommit i eller utförts ur landet. Tillståndsinnehavaren antecknar på nämnd kopia personen eller personer som kör fordonet. Tillståndet skall återkallas, om de villkor eller begränsningar som föreskrivs i denna förordning eller i tillståndet inte iakttas.

5. Förutsättningarna för att ett fordon som avses i 1―4 mom. skall få användas är att

a) fordonet är försett med registreringsstatens registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

b) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland,

d) fordonets förare har med sig ett registerutdrag givet i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

e) om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, släpvagnen i stället för registreringsskylt har en nummerbeteckning given av ägaren eller en myndighet eller dragbilens registreringsskylt fästs bak på släpvagnen. I stället för registerutdrag skall dragbilens förare ha ett intyg från ägaren eller en myndighet över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2001.

Helsingfors den 8 februari 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.