91/2001

Given i Helsingfors den 31 januari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 30 och 31 § förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 30 § 2 mom. och 31 § 2 mom., av dessa 30 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 369/2000, som följer:

30 §

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga poster. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsposterna. Förskottet skall stå till pensionsanstaltens förfogande varje månad den första vardag då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk.

31 §

Jord- och skogsbruksministeriet får av särskilda skäl på framställning av pensionsanstalten betala förskott med avvikelse från 30 § 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala förmåner enligt lagen om avträdelsestöd annars skulle äventyras.


Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2001.

Helsingfors den 31 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.