74/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 december 1999 om utstationerade arbetstagare (1146/1999) 1 § 1 mom., 2 §, 6 § 1 mom. och 8 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som en utstationerad arbetstagare utför i Finland med stöd av ett arbetsavtal som avses i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (55/2001).


2 §
Tillämpliga bestämmelser om anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Den lag som skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal bestäms enligt konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (FördrS 30/1999).

Om en främmande stats lag skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal, skall följande bestämmelser i finsk lag dock tillämpas till den del de är förmånligare för arbetstagaren än den lag som annars skulle tillämpas:

1) 22―25 § och 33 § 2 och 3 mom. arbetstidslagen (605/1996) samt 5 § lagen om arbetet i bagerier (302/1961) i fråga om ersättning som baserar sig på arbetstiden och förhöjd lön,

2) 6―14, 16―21 och 26―32 § samt 33 § 1 mom. arbetstidslagen i fråga om iakttagande av arbets- och vilotider,

3) 3 och 6―14 § semesterlagen (272/1973) i fråga om bestämmande av semester, semesterlön och semesterersättning,

4) 2 kap. 11 och 12 § och 13 kap. 5 § arbetsavtalslagen i fråga om bestämmande av lön och bostadsförmån, samt

5) 4 kap. 2, 8 och 9 § arbetsavtalslagen i fråga om den reglering som har samband med familjeledigheter.

Under de förutsättningar som anges i 2 mom. tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal dessutom bestämmelserna om semester, arbetstid och skydd i arbetet i sådana allmänt bindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § arbetsavtalslagen.

Till en utstationerad arbetstagare skall betalas minimilön. Som minimilön betraktas vederlag som bestäms med stöd av ett kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § arbetsavtalslagen.

Utan hinder av 2 mom. tillämpas på arbete som utförs av utstationerade arbetstagare bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 2 § arbetsavtalslagen, 6 och 7―9 § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), nedan jämställdhetslagen, lagen om skydd i arbete (299/1958), lagen om företagshälsovård (743/1978) och lagen om unga arbetstagare (998/1993) samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

6 §
Bestämmelser som skall tillämpas på arbetsgivarens ersättningsskyldighet

När arbetsavtalslagen skall tillämpas på ett anställningsförhållande enligt denna lag bestäms arbetsgivarens skadeståndsskyldighet enligt 12 kap. 1 § arbetsavtalslagen.


8 §
Tillsyn

Arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, den som låter utföra arbetet skall på begäran ge arbetarskyddsmyndigheterna en utredning enligt 2 kap. 4 § arbetsavtalslagen om de anställningsvillkor som avses i denna lag och som skall tillämpas på utstationerade arbetstagares arbetsavtal.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.