65/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/1973) 1 § 1 mom., 3 § 5 mom. 5 och 12 punkten samt 16 § 2 mom., av dessa lagrum 3 § 5 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1191/1990 och 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 34/1999, samt

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbetsgivare och arbetstagare som avses i arbetsavtalslagen (55/2001).


3 §
Semesterns längd

Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar, då arbetstagaren medan arbetsförhållandet varade varit förhindrad att utföra arbete:


5) under tiden för särskild moderskapsledighet eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet enligt arbetsavtalslagen;


12) på grund av deltagande i teoretisk utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och som förutsätts i ett gällande läroavtal; samt


16 §
Stadgandenas ovillkorlighet

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som har hela landet som verksamhetsområde har likväl rätt att ingå avtal om att låta vintersemestern ingå i en mellan parterna överenskommen förkortning av arbetstiden samt om semesterperioden, om semesterns längd då den fastställs enligt andra meningen i 3 § 3 mom., om sparad ledighet, om uppdelning av semester samt om uträkning och utbetalning av semesterlön och semesterersättning även annorlunda än det som bestäms i denna lag. Sådana bestämmelser i kollektivavtal får en av avtalet enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) bunden arbetsgivare tillämpa även på arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas anställningsförhållanden dess bestämmelser i övrigt iakttas. Har så överenskommits i ett arbetsavtal, får ovan avsedda bestämmelser i kollektivavtalet efter att detta har upphört att gälla och tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft iakttas i de anställningsförhållanden i vilka bestämmelserna skulle få tillämpas om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft.


16 a §
Från lagen avvikande bestämmelser i allmänt bindande kollektivavtal

En arbetsgivare som skall iaktta ett allmänt bindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § arbetsavtalslagen får inom kollektivavtalets tillämpningsområde iaktta också dess bestämmelser som avses ovan i 16 §, om tillämpningen av bestämmelserna inte förutsätter lokala avtal. Därvid tillämpas även den sista meningen i 16 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000
ApUB 13/2000
RSv 215/2000

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.