52/2001

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

Finansministeriets förordning om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 27 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1085/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på uträkningen av det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktier i inhemska aktiebolag. Förordningen tillämpas inte på aktier som avses i 26 § 1 mom. och 28 § förmögenhetsskattelagen (1537/1992).

2 §
Uträkning av nettotillgångarna

Vid uträkningen av beskattningsvärdet av aktier som avses i 27 § förmögenhetsskattelagen avdras från bolagets nettotillgångar även den dividend som enligt beslut skall delas ut för räkenskapsperioden.

3 §
Värdering av tillgångar

Vid uträkning av ett bolags nettotillgångar anses som värdet av anläggningstillgångarna och utgifter med lång verkningstid den del som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen. Som värdet av omsättningstillgångarna anses anskaffningsutgiften minskad med det avdrag för värdenedgång som avses i 28 § 1 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968). Som värdet av investeringstillgångarna anses det sammanlagda beloppet av anskattningsutgiften och den uppskrivning som avses i 5 § 6 punkten lagen om beskattning av näringsverksamhet, minskat med det avdrag för värdenedgång som avses i 29 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Som värdet av fordringar anses det nominella värdet, i fråga om fordringar i utländsk valuta dock det värde som avses i 5 kap. 3 § bokföringslagen (1336/1997), och som värdet av övriga finansieringstillgångar anskaffningsutgiften, efter de avdrag för värdenedgång som avses i 17 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Ett bolags fastighet, byggnad eller konstruktion som inte hör till omsättnings- eller investeringstillgångarna värderas dock till beskattningsvärdet för det år som föregått skatteåret, om detta värde är större än den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften, och värdepapper som inte hör till omsättnings- eller investeringstillgångarna värderas till deras sammanlagda beskattningsvärde för det år som föregått skatteåret, om detta värde är större än summan av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för värdepappren.

Tillgångar som hör till annan än näringsverksamhet värderas på motsvarande sätt i tillämpliga delar på det sätt som avses i denna paragraf. I fråga om ett bolag vars räkenskapsperiod löper ut den 30 september eller tidigare betraktas vid tillämpningen av denna paragraf i avvikelse från 1 mom. som beskattningsvärdet av bolagets fastighet, byggnad eller konstruktion samt det sammanlagda beskattningsvärdet av värdepapper beskattningsvärdet för året före det år som föregick skatteåret.

4 §
Värdering av skulder

Skulder värderas till sitt nominella värde. Om skulden är bunden till index eller någon annan jämförelsegrund skall som dess värde anses värdet enligt den ändrade jämförelsegrunden. Skulder i utländsk valuta värderas på det sätt som avses i 5 kap. 3 § bokföringslagen.

5 §
Begränsning av ökning av beskattnings- värdet.

Vid uträkningen av det maximala beloppet av det beskattningsvärde som avses i 27 § 3 mom. förmögenhetsskattelagen anses beskattningsvärdet utgöra medelvärdet av beskattningsvärdet för skatteåret och det föregående året om beskattningsvärdet för föregående år är noll.

6 §
Det matematiska värdet och beskattnings- värdet av aktierna i ett nytt bolag

Som det matematiska värdet och beskattningsvärdet av aktierna i ett nytt bolag, som inte kan anses ha blivit grundat i syfte att fortsätta med verksamheten inom en affär, ett yrke, jordbruk eller skogsbruk, en sammanslutning eller ett samfund som redan funnits och vars första räkenskapsperiod inte har löpt ut före skatteåret, anses aktiernas nominella värde eller, om inget nominellt värde finns, aktiernas bokföringsmässiga motvärde eller, på yrkande av bolaget eller dess delägare, aktiernas teckningspris, om detta är högre än det nominella värdet eller det bokföringsmässiga motvärdet.

7 §
Ändring av verksamhetsform

Om tillgångar och skulder, som hör samman med en tidigare idkad verksamhet, vid ändringar i verksamhetsformen har överförts med samma värden till ett aktiebolag som grundats, räknas bolagets nettotillgångar ut på basis av det sista bokslutet före skatteåret för den verksamhet som skall överföras. Om bara en del av tillgångarna och skulderna överförts till aktiebolaget när företagsformen ändrades, beaktas bara de överförda tillgångarna och skulderna.

8 §
Ändring av aktiekapitalet och antalet aktier

Under skatteåret företagen höjning och sänkning av aktiekapitalet, inlösen, annat förvärv samt överlåtelse av bolagets aktier, liksom även ändring av aktiernas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde, beaktas när aktiernas beskattningsvärde räknas ut, om teckningstiden för aktier vid nyemission har löpt ut eller aktierna har förvärvats eller överlåtits före utgången av skatteåret eller om någon annan förändring antecknats i handelsregistret före utgången av skatteåret. Härvid räknas bolagets nettotillgångar ut så, att till nettotillgångarna läggs bolagets nya inbetald kapital och det belopp som fåtts vid överlåtelse av aktier och avdras det belopp som betalts till bolagets aktieägare på grund av sänkning av aktiekapitalet och inlösen och förvärv av aktier.

En akties beskattningsvärde erhålls så att de nya nettotillgångarna divideras med det nya antalet aktier.

När beskattningsvärdet bestäms omvandlas aktiernas beskattningsvärde för föregående år till ett jämförligt belopp så, att till aktiernas sammanräknade beskattningsvärde för föregående år läggs bolagets nya inbetalda kapital och beloppet av det kapital som bolaget betalat aktieägarna på grund av sänkning av aktiekapitalet och inlösen och anskaffning av aktier dras av. Aktiestockens på så sätt erhållna nya värde divideras med det nya antalet aktier.

9 §
Det matematiska värdet av aktier som tecknats efter räkenskapsperiodens utgång

Om aktiekapitalet höjts efter den senast avslutande räkenskapsperioden under det år som föregått skatteåret, anses som det matematiska värdet under skatteåret av de nya aktier som tecknats i samband med höjningen aktiernas nominella värde eller, om inget nominellt värde finns, aktiernas bokföringsmässiga motvärde eller, på yrkande av bolaget eller dess delägare, aktiernas teckningspris, om detta är högre än det nominella värdet eller det bokföringsmässiga motvärdet.

10 §
Fusion och delning av bolag och andra ändringar

Fusion och delning av bolag och motsvarande förändringar beaktas separat vid uträkningen av det matematiska värdet och beskattningsvärdet.

Har fusion trätt i kraft efter räkenskapsperiodens utgång under det år som föregår beskattningsåret, fastställs inget beskattningsvärde för det överlåtande bolaget.

Ett övertagande bolags och ett vid kombinationsfusion bildat nytt bolags nettotillgångar erhålls så att det övertagande bolagets och de överlåtande bolagets nettotillgångar räknas ihop. Till det övertagande bolagets tillgångar räknas dock inte de aktier som bolaget äger i det överlåtande bolaget. Om fusionsvederlaget bildas av annat än det övertagande bolagets aktier, beaktas detta likaså som en faktor som minskar det övertagande bolagets tillgångar. En akties beskattningsvärde erhålls så att de nettotillgångar som erhållits på detta sätt delas med antalet aktier som det övertagande bolaget eller det nya bolaget har i marknaden.

Om fusionen trätt i kraft vid utgången av den räkenskapsperiod för vilken dividenden delas ut och dividenden kan tas ut under det kalenderår under vilken räkenskapsperioden utgått, uträknas även det matematiska värdet av aktier för skatteåret på det sätt som avses i 3 mom.

Vid uträkningen av beskattningsvärdet och det matematiska värdet av det överlåtande bolagets och det övertagande bolagets aktier beaktas delning av bolaget genom att i tillämpliga delar tillämpa principerna i denna paragraf.

11 §
Avrundning av beskattningsvärdet

Det på ovan nämnt sätt erhållna beskattningsvärdet av en aktie avrundas på ett ändamålsenligt sätt.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2001.

Förordningen tillämpas första gången när aktiernas beskattningsvärde och matematiska värde bestäms för skatteåret 2002.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 29 december 1994 om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier (1539/1994).

Helsingfors den 25 januari 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.