22/2001

Given i Helsingfors den 19 januari 2001

Lag om ändring av 5 a kap. 3 § och 6 kap. tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 a kap. 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 402/1995, samt

fogas till 6 kap. en ny 7 §, som följer:

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

3 §
Förutsättningar för teleövervakning

När någon är skäligen misstänkt för

1) ett brott för vilket inte har föreskrivits ett lindrigare straff än fängelse i fyra månader,

2) ett brott som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som har begåtts med hjälp av en teleterminalutrustning, för olaga hot, för hot mot någon som skall höras vid en rättegång eller för ett narkotikabrott, eller för

3) ett straffbart försök till ovan nämnda brott,

kan förundersökningsmyndigheten beviljas tillstånd att utföra teleövervakning av en teleanslutning som den misstänkte innehar eller som han annars kan antas använda eller tillfälligt stänga en sådan teleanslutning, om de uppgifter som fås genom teleövervakningen eller den tillfälliga stängningen av teleanslutningen kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet.


6 kap.

Andra tvångsmedel

7 §
Täckoperation och bevisprovokation genom köp

Om täckoperation och bevisprovokation genom köp föreskrivs i polislagen också till den del de kan anlitas vid utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 34/1999
FvUB 17/2000
RSv 171/2000

Helsingfors den 19 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.