7/2001

Given i Helsingfors den 9 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 21 december 2000 om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur (1238/2000) 5 och 6 § och

fogas till förordning nya bilagor 1 och 2 som följer:

5 §
Förbud mot lagring av animaliskt protein

Animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant protein, vilka är ämnade för utfodring av djur som är avsedda för livsmedelsproduktion, får inte förvaras eller hållas i lager på gårdsbruksenheter eller i andra djurhållningsenheter där det hålls djur som är avsedda för livsmedelsproduktionen.

Fiskmjöl, hydrolyserat protein och dikalciumfosfat från avfettade ben eller foderfabrikat som innehåller dessa kan utan hinder av 1 mom. förvaras eller hållas i lager på gårdsbruksenheter eller i andra djurhållningsenheter där det inte hålls idisslare.

Förvaring av fiskmjöl, hydrolyserat protein och dikalciumfosfat från avfettade ben är tillåten även på sådana djurhållningsenheter där det finns idisslare, om foder som innehåller dessa ämnen förvaras eller hålls i lager helt separat från idisslarnas foder. Transport och distribution av foder skall ha egna kärl och andra redskap som inte får användas vid transport och distribution av foder avsett för idisslare. Lager, kärl och redskap skall märkas på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för missförstånd vad beträffar användningsobjektet.

6 §
Import och export av animaliskt protein

Animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant protein, vilka är ämnade för utfodring av djur som är avsedda för livsmedelsproduktion, får inte exporteras från Finland till andra stater eller importeras från andra stater till Finland.

Animaliskt protein som är avsett för utfodring av djur som är avsedda för livsmedelsproduktion får dock med avvikelse från 1 mom. importeras och exporteras i enlighet med artikel 2.2 i rådets beslut 2000/766/EG och artikel 1 i kommissionens beslut 2001/9/EG. Hydrolyserat protein och dikalciumfosfat från avfettade ben skall åtföljas av ett hälsointyg enligt modellen i bilaga 1.

Animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant protein, vilka är ämnade för utfodring av andra djur än de som är avsedda för livsmedelsproduktion, med undantag av sådant foder till sällskapsdjur som avses i kap. 4 i bilaga 1 till direktiv 92/118/EEG, får inte importeras till Finland. De får exporteras från Finland till andra Europeiska unionens medlemsstater endast i enlighet med de villkor som anges i artikel 3.1 i kommissionens beslut 2001/9/EG. Varorna skall åtföljas av ett hälsointyg enligt modellen i bilaga 2.

Animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant protein, vilka är ämnade som foder för andra djur än de som är avsedda för livsmedelsproduktion eller sällskapsdjur, får inte exporteras till stater utanför Europeiska gemenskapet i annat fall än i enlighet med artikel 3.2 i kommissionens beslut 2001/9/EG.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2001.

Rådets beslut 2001/9/EG (32001D0009), EGT nr L 2, 5.1.2001, s. 32

Helsingfors den 9 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.