1/2001

Given i Helsingfors den 4 januari 2001

Lag om ändring av 3 och 8 § alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 306/1997, samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) alkoholhaltigt ämne ett ämne eller en produkt som innehåller över 2,8 volymprocent etylalkohol,

2) denaturering behandling av ett alkoholhaltigt ämne genom tillsats av andra ämnen i syfte att göra det odrickbart,

3) alkoholfri dryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller högst 2,8 volymprocent etylalkohol, samt med

4) alkoholbolag ett helt statsägt aktiebolag som enligt vad som föreskrivs i denna lag med ensamrätt bedriver detaljhandel.

Till de alkoholhaltiga ämnen som avses i 1 mom. 1 punkten räknas alkoholdrycker, alkoholpreparat och sprit. I denna lag avses med

1) alkoholdryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol,

2) svag alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol,

3) stark alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller mer än 22 volymprocent etylalkohol,

4) sprit etylalkohol eller en sådan vattenlösning av etylalkohol som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol och som inte är denaturerad,

5) alkoholpreparat ett alkoholhaltigt ämne som inte är en alkoholdryck eller sprit och som kan vara denaturerat.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om definitionerna i 2 mom., om övriga definitioner, beskrivningar och presentationer av alkoholdrycker, tillverknings- och tillsatsämnen samt om maximihalterna för hälsovådliga främmande ämnen.

Om alkoholpreparat samt om tillverkning, import, försäljning och kontroll av sådana samt om denaturering bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

8 §
Kommersiell import av alkoholdrycker och sprit samt importtillstånd för sprit

Det som bestäms i 2 mom. tillämpas inte, om vid införsel av sprit till Finlands tullområde tullen har meddelats att spriten transporteras genom Finlands tullområde till ett annat land.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2001.

RP 94/2000
ShUB 28/2000
RSv 165/2000

Helsingfors den 4 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.