Ursprungliga författningar: 2000

900/2000
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förberedande uppgifter för undantagsförhållanden
899/2000
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
898/2000
Lag om ändring av 3 a och 3 b § lagen om statsbudgeten
897/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överskrider den stadgade fasta självriskandelen
896/2000
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2001
895/2000
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
894/2000
Lag om ändring av 27 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
893/2000
Lag om ändring av 3 och 10 § lagen om nykterhetsarbete
892/2000
Lag om ändring av 23 och 30 § sjukförsäkringslagen
891/2000
Lag om ändring av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning
890/2000
Lag om avrundning av betalningar i euro
889/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
888/2000
Arbetsordning för försvarsministeriet
887/2000
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet
886/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
885/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL), i den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter och i det protokoll som sammanför vissa bestämmelser i nämnda konvention
884/2000
Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om statens pensionsfond
883/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de indextal som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare
882/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika
881/2000
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om farledsavgift
880/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
879/2000
Statsrådets förordning om finansministeriet
878/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
877/2000
Lag om temporär ändring av lagen om skatt på motorfordon
876/2000
Lag om ändring av tullagen
875/2000
Lag om ändring av 95 § mervärdesskattelagen
874/2000
Lag om ändring av 18 och 19 § lagen om påförande av accis
873/2000
Lag om ändring av lagen om räddningsväsendet
872/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
871/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
870/2000
Utrikesministeriets meddelande om upphävande av Europeiska unionens råds förordningar (EG) nr 2111/1999 och (EG) nr 2151/1999 om Förbundsrepubliken Jugoslavien
869/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
868/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
867/2000
Statsrådets förordning om delegationen för äldre- och pensionärsärenden
866/2000
Statsrådets förordning om ändring av 18 § förordningen om bekämpningsmedel
865/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om myndigheternas uppgifter och inbördes samarbete vid bedömning och övervakning av riskerna med existerande ämnen
864/2000
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 20 § kemikalieförordningen
863/2000
Statsrådets förordning om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen av kärnenergi
862/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 9 a § lotsförordningen
861/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi
860/2000
Statsrådets förordning om startstöd till förhandserkända frukt- och grönsaksproducentgrupper
859/2000
Handels- och industriministeriets förordning om de uppgifter som skall ges vid energimärkning av lampor för hushållsbruk
858/2000
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
857/2000
Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice
856/2000
Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
855/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
854/2000
Handels- och industriministeriets förordning om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk
853/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor
852/2000
Handels- och industriministeriets förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning
851/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om behandling av livsmedel med joniserande strålning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.