Ursprungliga författningar: 2000

950/2000
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
949/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
948/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
947/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
946/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
945/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
944/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 12 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
943/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
942/2000
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
941/2000
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
940/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
939/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
938/2000
Statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar
937/2000
Lag om avgift som för 2001 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
936/2000
Lag om ändring av 15 och 18 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
935/2000
Lag om ändring av 10 och 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare
934/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket och fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2000
933/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt tilläggsstöd för maltkorn 1999
932/2000
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
931/2000
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
930/2000
Statsrådets förordning om användningen av det tilläggsanslag som reserverats för miljöstöd för jordbruk år 2000
929/2000
Statsrådets förordning om ändring av 15 § skogskatteförordningen
928/2000
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
927/2000
Lag om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
926/2000
Lag om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
925/2000
Lag om ändring av 12 § bibliotekslagen
924/2000
Statsrådets förordning om exportkontroll av produkter med dubbel användning
923/2000
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
922/2000
Lag om ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
921/2000
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2001
920/2000
Lag om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå
919/2000
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2000
918/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beloppet för nationellt stöd till potatisodlare
917/2000
Lag om ändring av 10 och 11 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
916/2000
Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen
915/2000
Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen
914/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden
913/2000
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
912/2000
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
911/2000
Lag om ändring av 4 och 5 § lotteriskattelagen
910/2000
Lag om ändring av 6 a och 6 b § lagen om gottgörelse för bolagsskatt
909/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt stöd per djurenhet hönor 2000
908/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt stöd för vete 2000
907/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt stöd för fodervall 2000
906/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om typbelastningskurvor vid utredningen av handeln med el
905/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 3 § handels- och industriministeriets beslut om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el
904/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för ägarbostäder
903/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
902/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om examina vid Sibelius-Akademin
901/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om samhällsvetenskapliga examina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.