Ursprungliga författningar: 2000

1050/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2001 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1049/2000
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1048/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1047/2000
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området
1046/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1045/2000
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar år 2001
1044/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1043/2000
Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1042/2000
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1041/2000
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
1040/2000
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1039/2000
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget
1038/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
1037/2000
Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
1036/2000
Utrikesministeriets meddelande om rådets förordning om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/1998
1035/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
1034/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens bostadsfond
1033/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om olycksfallförsäkring för lantbruksföretagare
1032/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1031/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 16 § förordningen om museiverket
1030/2000
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1029/2000
Lag om ädelmetallarbeten
1028/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga
1027/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000
1026/2000
Statsrådets förordning om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån och lån för bostadsrättshus
1025/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
1024/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1023/2000
Lag om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
1022/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall
1021/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om Banförvaltningscentralen
1020/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk
1019/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1018/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 13 § förordningen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
1017/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1016/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1015/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet som skall godkännas i samband med byggnadsinvesteringar som stöds
1014/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1013/2000
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1012/2000
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om arbetarskyddsförvaltningen
1011/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1010/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1009/2000
Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner
1008/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inledande av sökandet av stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1007/2000
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1006/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 21 § förordningen om läkemedelsverket
1005/2000
Statsrådets förordning om utbildningskommissioner och om samarbetsdelegationen för utbildning
1004/2000
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1003/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om moderskapsunderstöd
1002/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) år 2000
1001/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd, det andra förskottet på bidrag per tacka, nationellt husdjursstöd till Södra Finland och norligt husdjursstöd år 2000 samt om utbetalning av tilläggsstöd för maltkorn år 1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.