Ursprungliga författningar: 2000

1100/2000
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
1099/2000
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1098/2000
Lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1097/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om bostadsaktiebolag
1096/2000
Lag om ändring av 27 § företagsinteckningslagen
1095/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
1094/2000
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1093/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
1092/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om Vägverket
1091/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 1 § förordningen om Centralen för förvaltningsutveckling
1090/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om maximibeloppen av statens affärsverks kortfristiga lån
1089/2000
Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
1088/2000
Lag om ändring av 12 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet
1087/2000
Lag om ändring av den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen om läskedrycksaccis
1086/2000
Lag om ändring av 69 och 71 § inkomstskattelagen
1085/2000
Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen
1084/2000
Lag om ändring av 57 § lagen om skatt på arv och gåva
1083/2000
Lag om ändring av lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab
1082/2000
Statsrådets förordning om ändring av 7 § förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
1081/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
1080/2000
Lag om ändring av lagen om allmänna vägar
1079/2000
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
1078/2000
Lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
1077/2000
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1076/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
1075/2000
Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
1074/2000
Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
1073/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
1072/2000
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
1071/2000
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2001
1070/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud att vid tävlingar eller utställningar använda hundar som har opererats för ändrande av djurets utseende
1069/2000
Lag om ändring av 24 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1068/2000
Lag om stödjande av företagsverksamhet
1067/2000
Handels- och industriministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
1066/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2001
1065/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1064/2000
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1063/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
1062/2000
Statsrådets förordning om ändring av 52 och 53 § förordningen om användning av fordon på väg
1061/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstid angående ändring av frukt- och grönsaksproducentorganisationernas verksamhetsprogram
1060/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1059/2000
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000
1058/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 14 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
1057/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden
1056/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
1055/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring
1054/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1053/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om polisens personregister
1052/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1051/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.