Ursprungliga författningar: 2000

1150/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1149/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ädelmetallarbeten
1148/2000
Statsrådets förordning om ädelmetallarbeten
1147/2000
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1146/2000
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1145/2000
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1144/2000
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1143/2000
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2001
1142/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansvarsfördelningsstorheten och värdena av vissa koefficienterna i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare
1141/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som behövs för ansvarsfördelningen enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden för arbetspensionskassan som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1140/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som behövs för ansvarsfördelningen enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1139/2000
Statsrådets förordning om ändring av 14 § förordningen om Försörjningsberedskapscentralen
1138/2000
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården
1137/2000
Handels- och industriministeriets förordning om metoder för provtagning och analys av vissa främmande ämnen
1136/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
1135/2000
Statsrådets förordning på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet
1134/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
1133/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 32 § 3 mom. förordningen om studiestöd
1132/2000
Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1131/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
1130/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1129/2000
Republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj
1128/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om uppföljning av BSE hos nötdjur som införts från vissa länder
1127/2000
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1126/2000
Lag om ändring av 3 § lotterilagen
1125/2000
Statsrådets förordning om skyddsområden
1124/2000
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om uppbörd av fordonsskatt
1123/2000
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1122/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1121/2000
Lag om ändring av 24 § lagen om paketresor
1120/2000
Lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
1119/2000
Järnvägstransportlag
1118/2000
Lag om ändring av 45 kap. 27 § strafflagen
1117/2000
Lag om ändring av militära disciplinlagen
1116/2000
Lag om ändring av 9 § lagen om allmänna åklagare
1115/2000
Lag om ändring av militära rättegångslagen
1114/2000
Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer
1113/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsynen över iakttagandet av rådets förordning om regler för bredbara fetter
1112/2000
Lag om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
1111/2000
Lag om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
1110/2000
Lag om Livsmedelsverket
1109/2000
Lag om ändring av 31 § konkursstadgan
1108/2000
Lag om lönegaranti för sjömän
1107/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelning mellan försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen av de kostnader som uppkommer på grund av förhöjningar som avses i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
1106/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper
1105/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1104/2000
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
1103/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1102/2000
Lag om ändring av gruvlagen
1101/2000
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för och förvaltningen av måltidsstöd för högskolestuderande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.