Ursprungliga författningar: 2000

1199/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stödjande av företagsverksamhet
1198/2000
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1197/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av TSE-riskmaterial
1196/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens kärnavfallshanteringsfond
1195/2000
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1194/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordnig om övervakning av vissa bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk samt övervakning av specialstödsavtal om effektiverad stallgödselanvändning och påföljder som brister i normal god jordbrukarsed medför i fråga om miljöstödet för jordbruk och kompensationsbidraget
1193/2000
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1192/2000
Lag om ändring av lagen om paketreserörelser
1191/2000
Lag om ändring av läkemedelslagen
1190/2000
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
1189/2000
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
1188/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
1187/2000
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1186/2000
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 6 § förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport
1185/2000
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
1184/2000
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt
1183/2000
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
1182/2000
Lag om ändring av tingsrättslagen
1181/2000
Lag om ändring av 2 kap. 1 § rättegångsbalken
1180/2000
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
1179/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1178/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a §:n 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1177/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1176/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1175/2000
Statsrådets förordning om ändring av 83 § statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete
1174/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 3 kap. förordningen om fiske
1173/2000
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1172/2000
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1171/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om vissa grunder för aravalångivningen
1170/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om skogscentraler
1169/2000
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
1168/2000
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1167/2000
Lag om skatteskalorna för 2001
1166/2000
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
1165/2000
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1164/2000
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
1163/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
1162/2000
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur
1161/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om riksåklagarämbetet
1160/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om häradsåklagare
1159/2000
Lag om ändring av 8 kap. 1 a § lagen om försäkringsbolag
1158/2000
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1157/2000
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 6 § undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid museiverket
1156/2000
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1155/2000
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1154/2000
Försvarsministeriets förordning om verkställigheten i praktiken av den fredsbevarande verksamheten
1153/2000
Statsrådets förordning om tillämpningsområdet för bestämmelserna om straff för militära brott
1152/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1151/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.