Ursprungliga författningar: 2000

50/2000
Lag om ändring av 1 § aravalagen
49/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om företagsstöd
48/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
47/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder
46/2000
Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
45/2000
Lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar
44/2000
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
43/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land
42/2000
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
41/2000
Lag om ändring av lagen om studiestöd
40/2000
Riksdagens arbetsordning
39/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om riksdagsmannaarvode
38/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om Riksdagsbiblioteket
37/2000
Lag om ändring av 5 § lagen om Rundradion Ab
36/2000
Lag om ändring av 4 § lagen om statens säkerhetsfond
35/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om Finlands delegation i Europarådet
34/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet
33/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
32/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande laxfisk samt slaktad, orensad laxfisk från Norge
31/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggande av spridningen av furunkulos hos laxfiskar
30/2000
Förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sverige angående gränstullsamarbete
29/2000
Lag om utövning av veterinäryrket
28/2000
Lag om främjande av filmkonsten
27/2000
Statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000
26/2000
Statsrådets beslut om nordligt stöd för 2000 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
25/2000
Statsrådets beslut om nationellt stöd till södra Finland som betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter 2000
24/2000
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
23/2000
Statsrådets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president
22/2000
Statsrådets beslut om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
21/2000
Förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000
20/2000
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
19/2000
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete på vattenvårdens område
18/2000
Förordning om godkännande av kontrollorgan inom arbetarskyddet
17/2000
Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 1999
16/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen
15/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
14/2000
Statsrådets beslut om upphävande av 3 § statsrådets beslut om den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller internationella avfallstransporter
13/2000
Förordning om ändring av avfallsförordningen
12/2000
Förordning om ikraftträdande av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
11/2000
Förordning om temporär ändring av 2 § förordningen om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel
10/2000
Förordning om ändring av förordningen om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet
9/2000
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser iöverenskommelsen
8/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
7/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
6/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
5/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
4/2000
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen
3/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om procentsatsen för 2000 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
2/2000
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar
1/2000
Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.