Ursprungliga författningar: 2000

300/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete
299/2000
Lag om ändring av lagen om kommunens fastighetsingenjör
298/2000
Lag om ändring av 37 kap. 12 § strafflagen
297/2000
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
296/2000
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
295/2000
Statsrådets förordning om miljöministeriet
294/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH- och IBC-koderna till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
293/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i IBC- och IGC-koderna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
292/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
291/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
290/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
289/2000
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med regeringen för Hongkongs särskilda administrativa område i Folkrepubliken Kina
288/2000
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
287/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
286/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
285/2000
Statsrådets förordning om justering av avgifterna för granskning av filmer, videoprogram och andra bildprogram
284/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
283/2000
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
282/2000
Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål
281/2000
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
280/2000
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsernas behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna
279/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
278/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
277/2000
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur
276/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets beslut om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
275/2000
Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär
274/2000
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
273/2000
Miljöministeriets beslut om vissa undantag från gränsvärdena för halter av tungmetaller i förpackningar
272/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstiden för avtal om miljöspecialstöd för jordbruket
271/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelningsgrunderna för tilläggsstöd för maltkorn för 1999 och 2000 års produktion
270/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förfarandet vid betalningen av produktionsstöd för mjölk
269/2000
Statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
268/2000
Republikens presidents förordning om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet
267/2000
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan
266/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land
265/2000
Statsrådets förordning på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet
264/2000
Statsrådets förordning om maximibeloppen av statens affärsverks kortfristiga lån
263/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
262/2000
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
261/2000
Arbetsordning för statsrådets kansli
260/2000
Justitieministeriets förordning om hänvisningar till EG:s rättsakter
259/2000
Statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar
258/2000
Statsrådets förordning om Finlands författningssamling
257/2000
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
256/2000
Statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
255/2000
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
254/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
253/2000
Statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet
252/2000
Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
251/2000
Instruktion för riksdagens justitieombudsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.