Ursprungliga författningar: 2000

350/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om den praktiska erfarenhet som skall krävas för CGR- och GRM-examina
349/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inkomstgränser enligt skoltlagen
348/2000
Lag om ändring av 2 och 4 § länsstyrelselagen
347/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
346/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
345/2000
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
344/2000
Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
343/2000
Lag om ändring av 34 kap. strafflagen
342/2000
Miljöministeriets meddelande om en förordning utfärdad av miljöministeriet
341/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor
340/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
339/2000
Lag om vissa fastighetsregleringar
338/2000
Lag om överlåtelse av en fastighet till Tammerfors stad
337/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis
336/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
335/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
334/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
333/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
332/2000
Lag om ändring av 32 och 33 § mervärdesskattelagen
331/2000
Statsrådets förordning om ändring av 60 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
330/2000
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur
329/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om barndagvård
328/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
327/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
326/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning
325/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
324/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
323/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Bulgarien om genomfart för KFOR-trupper
322/2000
Lag om ändring av revisionslagen
321/2000
Finansministeriets förordning om kyrkans jubileumsmynt
320/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
319/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet
318/2000
Lag om ändring av 14 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
317/2000
Lag om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension
316/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
315/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
314/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av stöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
313/2000
Statsrådets förordning om handels- och industriministeriet
312/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
311/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
310/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag
309/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården
308/2000
Statsrådets förordning om ändring av 13 § förordningen om livsmedelsverket
307/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om Konsumentverket
306/2000
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § förordningen om konkurrensverket
305/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om privata arbetsförmedlingsbyråer
304/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän
303/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden
302/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om hemarbete
301/2000
Förordning om ikraftträdande av konventionen om deltidsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.