Ursprungliga författningar: 2000

1250/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd
1249/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1248/2000
Lag om ändring av civiltjänstlagen
1247/2000
Lag om ändring av 17 § lagen om försök med alterneringsledighet
1246/2000
Lag om upphävande av lagen om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
1245/2000
Lag om ändring av lagen om lantbrukets forskningscentral
1244/2000
Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
1243/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
1242/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 2000
1241/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans bokslut
1240/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 14 § förordningen om kontrollcentralen för växtproduktion
1239/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant
1238/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur
1237/2000
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1236/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land
1235/2000
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2000
1234/2000
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1233/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier som klassificerats som farliga
1232/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av samt bilagan till beslutet arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser 1 §
1231/2000
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2001
1230/2000
Lag om ändring av 10 a och 19 c § lagen om pension för arbetstagare
1229/2000
Lag om ändring av 1 och 9 § lagen om pension för företagare
1228/2000
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
1227/2000
Lag om ändring av 16 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1226/2000
Lag om ändring av 19 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1225/2000
Lag om ändring av 15 a § familjepensionslagen
1224/2000
Lag om ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen
1223/2000
Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2001
1222/2000
Lag om ändring av 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1221/2000
Lag om ändring av 34 § mentalvårdslagen
1220/2000
Lag om ändring av 59 § lagen om specialiserad sjukvård
1219/2000
Lag om ändring av 14 och 49 § folkhälsolagen
1218/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om rätt till arbetstagares uppfinningar
1217/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och uppgifterna för högskolornas personal
1216/2000
Statsrådets förordning om ändring av 10 § statsrådets förordning om Statens konstmuseum
1215/2000
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2000 års skördeskador
1214/2000
Lag om ersättande av skördeskador
1213/2000
Lag om ändring av 12 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1212/2000
Lag om upphävande av lagen om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning
1211/2000
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1210/2000
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1209/2000
Lag om ändring av namnet på Statens fastighetsverk till Senatfastigheter
1208/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
1207/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet
1206/2000
Statsrådets förordning om ändring av 18 och 24 § jaktförordningen
1205/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 8 § förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
1204/2000
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
1203/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföreningars bokslut och koncernbokslut
1202/2000
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1201/2000
Statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.