Ursprungliga författningar: 2000

400/2000
Lag om ändring av 4 a § lagen om skatteuppbörd
399/2000
Lag om ändring av 29 § tullagen
398/2000
Lag om ändring av 6 § lagen om apoteksavgift
397/2000
Lag om ändring av 7 a § lagen om bekämpningsmedel
396/2000
Lag om ändring av 45 § kärnenergilagen
395/2000
Lag om ändring av 14 § lagen om räntestödslån för fiskerinäringen
394/2000
Lag om ändring av 4 kap. 33 § utsökningslagen
393/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff
392/2000
Lag om ändring av 36 § lagen om påförande av accis
391/2000
Lag om ändring av 42 § mervärdesskattelagen
390/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
389/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om revision av statshushållningen
388/2000
Lag om ändring av 11 § lagen om finansinspektionen
387/2000
Lag om ändring av 14 § andelsbankslagen
386/2000
Lag om ändring av affärsbankslagen
385/2000
Lag om ändring av 2 och 6 § kreditinstitutslagen
384/2000
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
383/2000
Lag om upphävande av lagen om postbanken
382/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
381/2000
Republikens presidents förordning om titlar
380/2000
Lag om ändring av 1 och 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
379/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
378/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
377/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för hägn avsedda förflyttning av hjortar
376/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om frivillig militärtjänst för kvinnor
375/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
374/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av tallnematod via från vissa länder importerat förpackningsmaterial tillverkat av virke från barrträd
373/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av sedvanligt djurantal på broilergårdar
372/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för utsädesstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
371/2000
Undervisningsministeriets förordning om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå
370/2000
Statsrådets förordning om ändring av varumärkesförordningen
369/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
368/2000
Lag om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
367/2000
Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
366/2000
Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande
365/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
364/2000
Lag om ändring av värnpliktslagen
363/2000
Lag om Nordiska projektexportfonden
362/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om de krav som ställs på EEG-typgodkännande av traktorer
361/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
360/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
359/2000
Statsrådets förordning om ändring av 29 och 30 § förordningen om användning av fordon på väg
358/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 § 1 mom. förordningen om lantbrukets forskningscentral
357/2000
Statsrådets förordning om ändring av 6 § 1 mom. förordningen om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
356/2000
Statsrådets förordning om ändring av 7 § 1 mom. förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
355/2000
Statsrådets förordning om ändring av 9 § 1 mom. förordningen om kontrollcentralen för växtproduktion
354/2000
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
353/2000
Lag om ändring av 65 och 86 § kommunallagen
352/2000
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatriska tjänster för barn och unga personer
351/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.