Ursprungliga författningar: 2000

450/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om rätt till förutvarande vägområde
449/2000
Lag om upphörande av vissa servitut
448/2000
Lag om ändring av fastighetsregisterlagen
447/2000
Trafikministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
446/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsstöd för 1998 års bidrag per tacka samt för 1999 års bidrag för nötkreatur och stöd för jordbruksgrödor
445/2000
Finansministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
444/2000
Finansministeriets förordning om Helsingfors stads jubileumsmynt
443/2000
Trafikministeriets förordning om taxor för sjuktransport
442/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet
441/2000
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
440/2000
Lag om vissa internationella kombinerade transporter
439/2000
Lag om ändring av civiltjänstlagen
438/2000
Lag om ändring av 9 § lönegarantilagen
437/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
436/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
435/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
434/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
433/2000
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
432/2000
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Kemijärvi stad
431/2000
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Posio kommun
430/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
429/2000
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001
428/2000
Statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
427/2000
Statsrådets förordning om utnämning av domare
426/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
425/2000
Statsrådets förordning om ändring av 20 och 25 § djurskyddsförordningen
424/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Estland
423/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning
422/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat
421/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
420/2000
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
419/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken på det nationella stödet för produktion av vallväxtfrö 1999
418/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om normal jordbrukarsed på orten vid nationella stöd samt om miljövillkor för nordliga stöd som baserar sig på odlingsarealen 2000
417/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av punkt 3.2 i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om stöd för jordbruksgrödor och därtill hörande trädning samt bildning av basskiften år 2000
416/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske inom Torne älvs fiskeområde
415/2000
Statsrådets förordning om ändring av 62 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
414/2000
Lag om anmälan av kandidaters valfinansiering
413/2000
Lag om ändring av kommunallagen
412/2000
Trafikministeriets förordning om mätning av dubbkraften hos dubbarna på bilars dubbdäck
411/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd per värphöna 1999
410/2000
Justitieministeriets förordning om minsta antalet medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner vid års 2000 kommunalval
409/2000
Statsrådets förordning om statsunderstöd som beviljas för områdesarkitektsverksamhet
408/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om statsrådets kansli
407/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bostadssparpremier
406/2000
Handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål
405/2000
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om Statens ekonomiska forskningscentral
404/2000
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
403/2000
Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
402/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de arbetstidsersättningar och förrättningsersättningar som uppbärs för fastighetsförrättningar och för andra åtgärder och uppdrag enligt fastighetsbildningslagen (554/1995) samt om beräkningsgrunderna för fastighetsförrättningsavgiften
401/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om skatteredovisning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.