Ursprungliga författningar: 2000

650/2000
Lag om ändring av patentlagen
649/2000
Lag om ändring av kyrkolagen
648/2000
Lag om ändring av utlänningslagen
647/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
646/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet
645/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
644/2000
Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
643/2000
Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat
642/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel
641/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om passgranskningsställen
640/2000
Lag om ändring av patientskadelagen
639/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringsmäklare
638/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
637/2000
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
636/2000
Lag om ändring av 38 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
635/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning
634/2000
Undervisningsministeriets förordning om beaktande av ekonomiskt stöd motsvarande studiepenning vid beviljande avstudiepenning
633/2000
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av statsrådets förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
632/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
631/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000
630/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
629/2000
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
628/2000
Lag om ändring av 11 och 14 § lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn
627/2000
Lag om ändring av 1 och 3 § lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad
626/2000
Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner
625/2000
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
624/2000
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
623/2000
Arbetsordning för utrikesministeriet
622/2000
Statsrådets förordning om naturgasmarknaden
621/2000
Statsrådets förordning om Energimarknadsverket
620/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om Energimarknadsverket
619/2000
Lag om förlängning av den tidsfrist som angivits för frivillig återbetalning av studiepenning och bostadstillägg som betalts med stöd av lagen om studiestöd (65/1994) för 1999
618/2000
Arbetsordning för statsrådets kansli
617/2000
Statsrådets förordning om statsrådets kansli
616/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
615/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Folkhälsoinstitutet
614/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om läkemedelsverket
613/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
612/2000
Statsrådets förordning om ändring av matrikelförordningen
611/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk animalieproduktion
610/2000
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
609/2000
Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
608/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om utrikesministeriet
607/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning samt substitutions- och underhållsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel
606/2000
Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Temmes, Lumijoki, Limingo, Tyrnävä och Rantsila kommuner
605/2000
Statsrådets beslut om upplösande av Kuorevesi kommun och Jämsä stad och bildande av en ny Jämsä kommun
604/2000
Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
603/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda
602/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter
601/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.