Ursprungliga författningar: 2000

750/2000
Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
749/2000
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2000 års fastighetsbeskattning
748/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
747/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om krav på uppgifter och undersökningar som skall lämnas i samband med ansökan om registrering av bekämpningsmedel
746/2000
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om import till gemenskapen av oslipade diamanter från Sierra Leone
745/2000
Instruktion för statsrevisorerna
744/2000
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om automatiska släckningsanläggningar
743/2000
Statsrådets förordning om understöd för sanering av ekonomin i hyreshus
742/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § kosmetikförordningen
741/2000
Statsrådets förordning om krigsmannaed
740/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av luftfartsavtalet med Mongoliet
739/2000
Republikens presidents förordning om ett allmänt förhandsröstningsställe i landskapet Åland vid kommunalvalet år 2000
738/2000
Lag om ändring av kärnenergilagen
737/2000
Lag om sättande i kraft av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Republiken Finland, Republiken Grekland, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, RepublikenPortugal, Konungariket Spanien, Konungariket Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Österrike, Europeiska Atomenergigemenskapen och IAEA rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen
736/2000
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
735/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ordnande av kontrollen av kvalitetsklassificeringen av torkade frukt- och grönsaksprodukter
734/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
733/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
732/2000
Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
731/2000
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
730/2000
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
729/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
728/2000
Lag om handel med utsäde
727/2000
Lag om ändring av lagen om plantmaterial
726/2000
Lag om ändring av 6 och 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
725/2000
Statsrådets förordning om ändring av 54 och 67 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
724/2000
Reglemente för Riksdagsbiblioteket
723/2000
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
722/2000
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
721/2000
Lag om ändring av 1 och 10 § lagen om grunderna för avgifter till staten
720/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
719/2000
Lag om ändring av 3 och 65 § statstjänstemannalagen
718/2000
Lag om ändring av 1 § arkivlagen
717/2000
Lag om Riksdagsbiblioteket
716/2000
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
715/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om Konsumentverket
714/2000
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
713/2000
Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
712/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
711/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
710/2000
Statsrådets förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000
709/2000
Statsrådets förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid kommunalvalet år 2000
708/2000
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
707/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen
706/2000
Miljöministeriets förordning om regionindelningen av samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor
705/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpning av oljeskador
704/2000
Statsrådets förordning om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter
703/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter
702/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar
701/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 8 § handels- och industriministeriets beslut om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.