Ursprungliga författningar: 2000

800/2000
Lag om ändring av 2 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
799/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
798/2000
Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
797/2000
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
796/2000
Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton
795/2000
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
794/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
793/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001
792/2000
Försvarsministeriets förordning om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst åren 2003―2005
791/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om reglering av vissa skulder i anslutning till renhushållning och naturnäringar
790/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
789/2000
Statsrådets förordning om delegationen för godstrafik och logistik
788/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
787/2000
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 1999
786/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
785/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av kap. 6.7 i cirkuläret om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000
784/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för vissa investeringsstöd gällande växthusproduktion
783/2000
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 § trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal
782/2000
Finansministeriets förordning om fondprospekt
781/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods
780/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 8 och 13 § skoltlagen
779/2000
Republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
778/2000
Lag om ändring av 19 § lagen om televisions- och radioverksamhet
777/2000
Lag om ändring av 17 kap. strafflagen
776/2000
Lag om Statens filmgranskningsbyrå
775/2000
Lag om granskning av bildprogram
774/2000
Arbetsordning för kommunikationsministeriet
773/2000
Handels- och industriministeriets förordning om användning av tillsatsämnen och andra motsvarande substanser i livsmedel av animaliskt ursprung som marknadsförs som ekologiskt framställda
772/2000
Lag om sättande i kraft av vissa bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar
771/2000
Lag om ändring av 9 kap. sjölagen
770/2000
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer
769/2000
Statsrådets förordning om reglering av vissa skulder inom renhushållning och naturnäringar
768/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
767/2000
Justitieministeriets förordning om fastställande av ett formulär för blankett för anmälan om kandidaters valfinansiering
766/2000
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
765/2000
Statsrådets förordning om ändring av 15 § statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner
764/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
763/2000
Statsrådets förordning om ändring av 4 § fastighetsregisterförordningen
762/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
761/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
760/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av utsäde av vall- och foderväxter
759/2000
Lag om ändring av 6 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
758/2000
Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
757/2000
Lag om ändring av 1 a § utlänningslagen
756/2000
Lag om ändring av 17 kap. strafflagen
755/2000
Territorialövervakningslag
754/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
753/2000
Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen
752/2000
Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen
751/2000
Lag om ändring av 2 och 9 a § lagen om försvarsmakten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.