Ursprungliga författningar: 2000

850/2000
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
849/2000
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
848/2000
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om emissionsprospekt
847/2000
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om krav för upptagande av värdepapper på börslistan
846/2000
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om börsprospekt
845/2000
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 1999
844/2000
Statsrådets förordning om understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa
843/2000
Statsrådets förordning om understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande
842/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
841/2000
Statsrådets förordning om den kunskap i finska som vid universitet och yrkeshögskolor krävs av åländska studerande
840/2000
Statsrådets förordning om ändring av rubriken för och 1 § förordningen om ikraftträdande av lufttransportlagen i vissa fall
839/2000
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
838/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
837/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2000
836/2000
Handels- och industriministeriets förordning om specificering av fakturor på elöverföring och elenergi
835/2000
Statsrådets förordning om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 2001
834/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina
833/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om farmaceutiska examina
832/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
831/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa anmälningar i fråga om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
830/2000
Statsrådets förordning om produkter för in vitro-diagnostik
829/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer
828/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om hälsokrav som skall iakttas vid export av levande fjäderfä och avelsägg från Finland till andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
827/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror i handeln på Europeiska unionens inre marknad
826/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
824/2000
Statsrådets förordning om passagerarfartygs personlistor
823/2000
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå
822/2000
Statsrådets förordning om granskning av bildprogram
821/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
820/2000
Finansministeriets förordning om avvikelser beträffande betalningen av kvarskatt och förskottsåterbäring 2001 och 2002
819/2000
Lag om ändring av 8 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
818/2000
Lag om ändring av 16 § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
817/2000
Lag om upphävande av 14 och 19 § lagen om tillsyn över privat socialservice
816/2000
Lag om upphävande av 78 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
815/2000
Lag om upphävande av 25 § lagen om utkomststöd
814/2000
Lag om ändring av 8 och 12 § lagen om missbrukarvård
813/2000
Lag om ändring av socialvårdslagen
812/2000
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
811/2000
Lag om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort
810/2000
Finansministeriets förordning om Aleksis Kivis och litteraturens jubileumsmynt
809/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
808/2000
Statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
807/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001
806/2000
Statsrådets förordning om användningen av det anslag som reserverats för miljöstöd för jordbruket år 2000
805/2000
Statsrådets förordning om temporär ändring av 20 § förordningen om förskottsuppbörd
804/2000
Statsrådets förordning om ändring av 11 och 17 § förordningen om polisutbildning
803/2000
Arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
802/2000
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
801/2000
Lag om ändring av 16 och 33 § lagen om värdepappersföretag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.