Ursprungliga författningar: 2000

1300/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
1299/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det sjätte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
1298/2000
Lag om upphävande av 3 § 23 punkten lagen angående rättighet att idka näring
1297/2000
Lag om minuthandelns och frisersalongers öppettider
1296/2000
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2001
1295/2000
Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
1294/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § sjukförsäkringsförordningen
1293/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1292/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1291/2000
Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
1290/2000
Statsrådets förordning om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
1289/2000
Statsrådets förordning om samarbetsgruppen för livsmedelstillsyn
1288/2000
Statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1287/2000
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2001 och 2002
1286/2000
Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1285/2000
Lag om ändring av strafflagen
1284/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av stadgan
1283/2000
Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1282/2000
Statsrådets förordning om ändring av mentalvårdsförordningen
1281/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2001
1280/2000
Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1279/2000
Lag om ändring av 7 f § lagen om pension för arbetstagare
1278/2000
Lag om ändring av lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden
1277/2000
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1276/2000
Lag om vuxenutbildningsstöd
1275/2000
Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1274/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1273/2000
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
1272/2000
Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1271/2000
Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
1270/2000
Lag om upphävande av lagen om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
1269/2000
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2001
1268/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers bokslut
1267/2000
Statsrådets förordning om enskilda vägar
1266/2000
Republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
1265/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2001
1264/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
1263/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
1262/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL) och av den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
1261/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal
1260/2000
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2000
1259/2000
Finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
1258/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd och lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2000 samt av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
1257/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider, ansökan och fastställande av husdjursstöd beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 2001
1256/2000
Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001
1255/2000
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2001
1253/2000
Statsrådets förordning om räntestödskrediter till utvecklingsländer
1252/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om en servicecentral för små arbetsgivare
1251/2000
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om arbetskraftskommissioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.