1305/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2001

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 47 § 2 mom. och 47 b § 1 mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådana de lyder i lag 1115/1999:

1 §
Utbildning vid universitetssjukhus

Den ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning som betalas till en samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus uppgår till 349 000 mark för varje medicine licentiatexamen och odontologie licentiatexamen samt för varje specialläkarexamen och specialtandläkarexamen. Den ersättning som betalas för en specialläkarexamen som avses i 3 a § 2 mom. i den genom förordningen om specialläkarexamen (678/1998) upphävda förordningen om specialläkarexamen (691/1985), nedan den upphävda förordningen, är dock 174 500 mark.

Sådan ersättning som avses i 1 mom. betalas inte för kostnader som föranleds av specialläkarexamina inom idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård och allmän medicin, av specialtandläkarexamen inom hälsovård eller av sådan utbildning som krävs för administrativ kompetens och som avses i 3 a § 3 mom. i den upphävda förordningen och i 6 a § förordningen om specialtandläkarexamen (629/1984). Om ett universitetssjukhus ger utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialläkarexamen inom idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård och allmän medicin eller utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialtandläkarexamen inom hälsovård betalas till den samkommun som är huvudman för sjukhuset 6 000 mark i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

När ett universitet för specialiseringsutbildning för tandläkare anlitar ett universitetssjukhus för vilket en sådan samkommun är huvudman inom vars område det finns ett universitet vid vilket specialtandläkarexamen enligt förordningen om specialtandläkarexamen inte kan avläggas, skall, till den samkommun som är huvudman för det universitetssjukhus som ger utbildningen, för varje tandläkare som deltagit i utbildningen, betalas 6 000 mark i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

2 §
Grundutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När grundutbildning för läkare eller tandläkare ges vid någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än vid ett universitetssjukhus, betalar den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset ersättning för de kostnader som utbildningen medför enligt vad serviceproducenten, den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset och universitetet sinsemellan kommer överens om.

3 §
Specialiseringsutbildning vid någon annan enhet än ett universitetssjukhus

När ett universitet för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare anlitar någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun som huvudman än ett universitetssjukhus, en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun som huvudman, ett statligt sinnessjukhus eller en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som avses i 2 § förordningen om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1206/1999) är ersättningen för de kostnader som utbildningen medför för serviceproducenten 6 000 mark per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt och för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen. Ersättning betalas dock inte för kostnader för utbildning som krävs för administrativ kompetens och som avses i 3 a § 3 mom. i den upphävda förordningen och i 6 a § förordningen om specialtandläkarexamen.

4 §
Tilläggsutbildning för läkare inom primärvården och praktisk tjänstgöring för legitimerade tandläkare

Den ersättning som för kostnader för tilläggsutbildning för läkare inom primärvården och för kostnader som föranleds av praktisk tjänstgöring för legitimerade tandläkare betalas till en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral är 6 000 mark per månad för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

5 §
Poängsättning vid hälsovetenskaplig forskning

Ersättningen för kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som en kommun eller samkommun är huvudman för, vid ett statligt sinnessjukhus eller en sådan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som avses i 1 § förordningen om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå beräknas på basis av publikationspoäng som fastställs som följer:

doktorsavhandling som monografi 6
doktorsavhandling som består av en sammanställning av publikationer 1

artikel som publicerats i någon av följande finska hälsovetenskapliga publikationer, i vilka används ett förfarande med extern utvärdering:

Duodecim

Finska Läkaresällskapets handlingar

Hoitotiede

Finlands Tandläkartidning

Finlands Läkartidning

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 0,5

för artiklar som publicerats i en utländsk publikation ges poäng enligt deras impact-faktor enligt följande:

impact-faktor lägre än 1 1
" 1―lägre än 3 2
" 3―lägre än 5 3
" 5 eller högre 4
6 §
Publikationspoängens värde

Värdet av en sådan publikationspoäng som avses i 5 § är 44 567 mark.

7 §
Antalet examina och publikationspoäng

Antalet examina och publikationspoäng beräknas som ett medeltal för de tre senaste kalenderår för vilka uppgifter kan erhållas.

8 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus skall före utgången av juni 2002 lämna social- och hälsovårdsministeriet en utredning över hur den ersättning som samkommunen erhållit med stöd av 1, 2 och 5 § har använts. Andra serviceproducenter som är huvudmän för sådana verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som avses i 5 § skall inom motsvarande tid lämna en utredning över hur den ersättning som de erhållit med stöd av 5 § har använts.

Huvudmän för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som avses i förordningen om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå skall dessutom lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter om verksamheten och om finansieringen av den som ministeriet begär.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Arja Myllynpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.