1302/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten av den 1 april 1999 (443/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den ersättning som av statens medel skall betalas till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten och om grunden för ersättningen.

Kostnaderna för intressebevakningstjänsterna ersätts inom ramen för det anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet.

2 §
Betalning av ersättning

Magistraten betalar ersättningen till den som producerar intressebevakningstjänster enligt vad som bestäms i denna förordning. I landskapet Åland betalas ersättningen av länsstyrelsen.

Ersättningen betalas enligt magistratens beslut utan särskild ansökan.

3 §
Ersättningen år 2001

Till den som producerar intressebevakningstjänster betalas 3,00 mark per kommuninvånare i ersättning för produktion av intressebevakningstjänster, dock minst 800 mark och högst 1200 mark per intressebevakning.

Om kommunen producerar endast en del av intressebevakningstjänsterna fastställs ersättningen till kommunen och de andra serviceproducenterna i förhållande till antalet intressebevakningar.

Som invånarantal beaktas kommunens invånarantal enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/1993) vid årsskiftet 2000-2001. Som antalet intressebevakningar beaktas kommunens och de andra serviceproducenternas intressebevakningar den 1 mars 2001 enligt registret över förmyndarskapsärenden.

Ersättningen betalas senast i juni 2001.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och det gäller till utgången av 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2000

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Överinspektör
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.