1297/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om minuthandelns och frisersalongers öppettider

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och öppettider

Yrkesmässig minuthandel och frisersalongsverksamhet får, om inte något annat bestäms i denna lag, idkas vardagar mellan klockan 7 och 21 med undantag för lördagar mellan klockan 7 och 18.

Om inte något annat bestäms i denna lag, får yrkesmässig minuthandel och frisersalongsverksamhet idkas söndagar mellan klockan 12 och 21

1) i de dagligvarubutiker vars yta för den ordinarie affärsrörelsen är högst 400 kvadratmeter, under årets alla månader, och

2) i övriga dagligvarubutiker och i frisersalonger i maj, juni, juli och augusti samt i november och december.

Med dagligvarubutik avses sådan butik vars försäljning består huvudsakligen av livsmedel.

2 §
Öppettider på högtidsdagar

Yrkesmässig minuthandel och frisersalongsverksamhet får inte idkas på kyrkliga högtidsdagar, första maj, mors dag, fars dag eller självständighetsdagen och inte efter klockan 18 på nyårsafton och valborgsmässoafton eller efter klockan 13 på julafton och midsommarafton.

I de dagligvarubutiker som avses i 1 § 2 mom. 1 punkten får dock handel idkas längst fyra timmar mellan klockan 8 och 18 den sista av på varandra följande kyrkliga högtidsdagar.

3 §
Dispens

Länsstyrelsen kan av särskilda skäl tillåta att yrkesmässig minuthandel och frisersalongsverksamhet idkas också under andra tider än de som anges i 1 och 2 §. Som särskilda skäl betraktas faktorer med anknytning till affärens läge, turism, offentliga tillställningar eller till motsvarande situationer som påverkar efterfrågan på tjänster. Dispens kan beviljas antingen för viss tid eller tills vidare.

Dispensen kan återkallas, om de förutsättningar som är väsentliga för att dispensen skulle beviljas inte längre uppfylls.

4 §
Begränsningar beträffande tillämpnings- område

Denna lag gäller inte

1) apotek,

2) försäljning för resandes behov på flygplatser och i hamnar inom områden som är reserverade enbart för utrikestrafik samt i trafikmedel,

3) kioskhandel och därmed jämförlig handel som avses i 5 §,

4) försäljning från automat,

5) marknads- och torghandel,

6) försäljning i inkvarterings- och förplägnadsrörelser,

7) försäljning på sjukhus eller vårdinrättningar,

8) handel med bränsle och smörjmedel för motorer, kondenserad brännbar gas samt reservdelar och utrustning för fordon, då handeln sker utomhus, på bensin- och servicestationer samt i bilverkstäder och på försäljningsställen som kan jämföras med dessa,

9) bilhandel,

10) försäljning av blommor eller försäljning i trädgårdsaffärer av blommor, plantor, mylla, trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler eller andra motsvarande produkter,

11) auktion och arrangerande av sådana utställningar där produkter med anknytning till utställningens tema och med ringa värde säljs eller där ingen försäljning sker,

12) försäljning av konst i en konsthandel eller offentlig lokal,

13) försäljning av hemslöjds- och hantverksprodukter,

14) butiksbussar eller annan kringföringshandel, samt

15) butiker som är belägna utanför stad, kommuncentrum eller annan därmed jämförbar tät bebyggelse, för vilka en detaljplan har fastställts.

5 §
Kioskhandel

Med kioskhandel och handel som kan jämföras med den avses handel som idkas

1) i en affärslokal vars yta för kioskhandels ordinarie affärsrörelse är högst 100 kvadratmeter,

2) från fordon, försäljningsbord och försäljningskärra samt annat därmed jämförligt försäljningsställe eller från bärbar låda och därmed jämförlig försäljningsanordning, eller

3) i ett utrymme för försäljning av fordons reservdelar och utrustning på en servicestation.

Från de försäljningsställen som avses i 1 mom. får inte säljas följande produkter, om deras uppgivna minutförsäljningspris är högre än 1 000 mark:

1) guldsmedsprodukter och klockor,

2) textilier, väskor, kläder och skodon,

3) produkter inom fotograferingsbranschen och den optiska branschen,

4) hushållsmaskiner och hemelektronik,

5) kontorsmaskiner, och

6) jord- och skogsbruksmaskiner.

Med handel som kan jämföras med kioskhandel anses försäljning av säsongvaror från ett försäljningsställe utomhus.

6 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de bestämmelser om öppettider som ingår i denna lag, skall för öppettidsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

7 §
Övervakning

Polisen övervakar att denna lag följs.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 mars 1997 om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers öppettider (276/1997).

Sådan rätt till längre öppettider än vad som föreskrivs i denna lag som har beviljats genom ett beslut eller förordnande med stöd av den upphävda lagen är dock i kraft den tid som avses i beslutet eller förordnandet, om det inte ändras eller upphävs med stöd av denna lag.

RP 49/2000
EkUB 32/2000
RSv 176/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.