1295/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 30 § lagen den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/ 2000):

1 §
Ansökan om lönegaranti

Lönegarantiansökan skall göras på en blankett vars formulär fastställs av arbetsministeriet.

Blanketterna skall avgiftsfritt stå till buds i arbetskraftsbyråerna.

2 §
Rådgivningsskyldighet

Arbetskrafts- och näringscentralen och arbetskraftsbyrån skall vid behov ge sökanden råd vid ansökan om lönegaranti.

3 §
Hörande

För sådant hörande som avses i 10 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) skall parten för avgivande av utlåtande eller förklaring reserveras en tid om minst tre och högst 14 dagar. På ansökan kan tiden förlängas till högst 21 dagar.

4 §
Utmätning och lönebetalningsförbud

Nylands arbetskrafts- och näringscentral, skall utreda om arbetstagarens fordran är underkastad utmätning eller lönebetalningsförbud.

5 §
Betalning enligt lönegarantin

Betalningen enligt lönegarantin sker på arbetstagarens bankkonto eller genom förmedling av posten till arbetstagaren under en adress som denne uppgivit.

6 §
Ansökan av konkursboet

Med arbetskrafts- och näringscentralens samtycke kan konkursboet för arbetstagarnas räkning ansöka om att enligt lönegarantin skall betalas sådana fordringar som enligt boförvaltarens och lönegarantimyndighetens utredningar kan betalas enligt lönegarantin. Samtycke kan förvägras av grundad anledning. Konkursboet skall underrätta arbetstagaren om för vilka fordringar betalning enligt lönegarantin sökts.

Betalningen enligt lönegarantin sker på konkursboets konto till bruttobelopp. Konkursboet skall då lönegarantin överförs till arbetstagarnas konton verkställa i 13 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän föreskrivna innehållningar samt genast redovisa dessa till betalningsmottagarna.

7 §
Företrädare för staten

Nylands arbetskrafts- och näringscentral företräder staten vid rättegångar som gäller lönegarantiärenden och sköter indrivningen av statens fordringar som grundar sig på betalning enligt lönegarantin. Arbetsministeriet kan åta sig att sköta dessa uppdrag i fråga om ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

8 §
Betalningslättnader

Nylands arbetskrafts- och näringscentral kan bevilja i 17 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän nämnt anstånd med betalningen eller befrielse från betalningsskyldigheten, om kapitalbeloppet av statens fordran är högst 500 000 mark.

9 §
Handräckning från skattemyndigheten

Nylands arbetskrafts- och näringscentral har rätt att av skattemyndigheten få handräckning för kontroll av de uppgifter i arbetsgivarens bokföring som avses i 26 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän samt för förande av statens talan i konkurser och av dem föranledda rättegångar samt i andra ärenden som har samband med indrivning.

10 §
Rådgivande organ

Den i 11 § lönegarantiförordningen (868/ 1998) avsedda delegationen för lönegarantiärenden fungerar tillsammans med den i förordningen om delegationen för sjömansärenden (535/1989) avsedda delegationen för sjömansärenden såsom rådgivande organ i frågor som gäller lönegarantin för sjömän.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Arbetsminister
Tarja Filatov

Regeringsråd
Esa Lonka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.