1293/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändras i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 §, sådan den lyder i förordningarna 20/2000 och 630/2000, som följer:

1 §

Av det sammanlagda beloppet av lön som under 2001 betalts till arbetstagaren och på vilken förskottsinnehållning skall verkställas och den andel som betalts i pengar av sådan utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § inkomstskattelagen (1535/1992) utgör socialskyddsavgiften:

1) för privata arbetsgivare och för sådana statliga affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987):

a) 3,60 procent,

b) 5,60 procent, om beloppet av de normala avskrivningar som en arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och är skyldig att betala inkomstskatt till staten eller en i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen avsedd näringssammanslutning som idkar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklarationen för 1999, och som gjorts på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som utbetalts under samma skatteår, eller

c) 6,50 procent, om beloppet av de avskrivningar som nämns i underpunkt b överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid,

2) 4,75 procent för kommuner och samkommuner samt för kommunala affärsverk, för den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församlingar och kyrkliga samfälligheter samt för ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar, och

3) 6,80 procent för staten och för andra statliga inrättningar än de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk samt för landskapet Åland.

Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte har löpt ut år 1999, används vid fastställandet av storleken av socialskyddsavgiften för en privat arbetsgivare de uppgifter som lämnats i skattedeklarationen för 1998 samt de löner som betalts ut under motsvarande tid.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.