1292/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) nya 10 a och 25 a § som följer:

10 a §
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning

De priser per enhet per studerandeårsverke för yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i 22 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas så, att det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av lagens 16 § multipliceras med följande tal som bestäms enligt prisgrupp:

Prisgrupp Tal som används som multiplikator
1) utbildning som förbereder för en fristående examen inom handel och administration 0,8
2) utbildning som förbereder för en fristående examen inom kultur och skönhetsbranschen 1,3
3) utbildning som förbereder för en fristående examen inom naturbruk, teknik och kommunikation samt idrott 1,5
4) utbildning som förbereder för en fristående examen inom mediekultur och musik 1,8
5) utbildning som förbereder för en fristående examen inom transportbranschen och jordbyggnadsbranschen samt utbildning som förbereder för en fristående examen för kranförare och skogsmaskinsförare och utbildning för samer 2,9
6) annan yrkesinriktad tilläggsutbildning än sådan som förbereder för en fristående examen 0,7
7) utbildning som förbereder för allmänna språkexamina 0,6
8) annan utbildning än sådan som avses under punkterna 1―7 1,0

Priset per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning höjs i fråga om studerande som får särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster på grund av handikapp, sjukdom eller av någon därmed jämförbar orsak. Höjningen är 50 procent av det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

25 a §
Studerandeårsverke inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen

Det studerandeårsverke som skall läggas till grund för statsfinansieringen av sådan yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i 11 § 3 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är 190 arbetsdagar om minst sju timmar per studerande.

En sådan del av en fristående examen som den studerande avlägger utan att delta i den förberedande utbildningen inför examen motsvarar vid fastställande av finansieringen åtta procent av ett helt studerandeårsverke.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2000

Minister
Tarja Filatov

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.