1291/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om Livsmedelsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. lagen den 15 december 2000 om Livsmedelsverket (1110/2000) och 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), av dessa lagrum det senare sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för överdirektören för Livsmedelsverket är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med Livsmedelsverkets verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för chefen för en enhet som är direkt underställd överdirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga.

2 §
Besättande av tjänster

Överdirektören utnämns av statsrådet. Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

3 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören leder Livsmedelsverkets verksamhet och svarar för att verkets resultatmål uppnås och för att verkets uppgifter sköts ekonomiskt och effektivt. Överdirektören skall följa utvecklingen på området samt vidta åtgärder för genomförande av nödvändiga reformer och förbättringar.

4 §
Uppgifter för övriga anställda i förmans- ställning

De som är i förmansställning vid Livsmedelsverket svarar för att de mål som har ställts upp för den enhet eller verksamhet som de leder uppnås ekonomiskt och effektivt. De skall följa den allmänna utvecklingen gällande den verksamhet som de leder och ta initiativ till genomförandet av nödvändiga reformer och förbättringar.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

I enlighet med 8 § 1 mom. lagen om Livsmedelsverket (1110/2000) bibehåller en direktör som övergår från Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel till Livsmedelsverket och som har titeln professor denna titel så länge han eller hon innehar tjänsten i fråga.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.