1289/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om samarbetsgruppen för livsmedelstillsyn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 119 § 2 mom. grundlagen:

1 §
Uppgifter och ställning

Samarbetsgruppen för livsmedelstillsyn, som verkar i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet, skall i fråga om de organ för livsmedelstillsyn som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde behandla

1) samordningen av resultatstyrningen, till den del det ärende som behandlas anknyter till livsmedelskedjans säkerhet och skyddandet av konsumenterna mot ekonomiska förluster som sådana livsmedel som inte motsvarar bestämmelserna åsamkar,

2) gemensamma riktlinjer för verksamheten i situationer där hälsorisker som anknyter till livsmedelskedjan förekommer,

3) andra ärenden som medlemmarna i samarbetsgruppen för livsmedelstillsyn tar upp i den.

Samarbetsgruppen kan vid behov avge utlåtande om ett ärende som har hänskjutits till den.

2 §
Sammansättning

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter samarbetsgruppen för tre år i sänder. Medlemmarna i samarbetsgruppen är representanter för handels- och industriministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet samt överdirektörerna för och representanter för personalen vid Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Kontrollcentralen för växtproduktion.

Jord- och skogsbruksministeriet kallar till samarbetsgruppen också direktörerna för och representanter för personalen vid andra ämbetsverk och inrättningar inom sitt förvaltningsområde, om det är nödvändigt för samordningen av en heltäckande tillsyn över livsmedelskedjan inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. För varje medlem utses också en ersättare.

Ordförande och viceordförande för samarbetsgruppen är en representant för jord- och skogsbruksministeriet. Samarbetsgruppen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.