1288/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § lagen den 21 december 2000 om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000):

1 §

I byggnadsentreprenadavtal som ingåtts efter ikraftträdandet av denna förordning och för vilket den överenskomna entreprenadtiden är minst 12 månader, får intas indexvillkor med iakttagande av vad som bestäms i denna förordning.

Denna förordning tillämpas inte på andra entreprenadavtal rörande bostadsbyggande än på sådana entreprenadavtal, i vilka avtalats om byggnadsarbete som godkänts för lån eller räntestöd i enlighet med aravalagen (1189/ 1993), lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993) eller lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996). Entreprenadtiden för byggnadsarbete av detta slag får vara kortare än vad som bestäms i 1 mom.

2 §

Med byggnadsentreprenadavtal avses i denna förordning totalentreprenadavtal rörande husbyggnadsarbete eller särskilt ingånget entreprenadavtal rörande byggnadstekniskt arbete eller rör-, ventilations-, el- eller målningsarbete. Med byggnadsentreprenadavtal avses även totalentreprenadavtal rörande jord- och vattenbyggnadsarbete eller särskilt ingånget entreprenadavtal rörande byggande av underjordiska bergrum samt brobyggnadsarbete.

Med entreprenadtid avses i denna förordning den tid som i entreprenadavtalet reserverats för utförandet av byggnadsarbetet.

3 §

Indexvillkor kan användas i entreprenadavtal rörande husbyggnadsarbete så,

1) att det mervärdesskattefria entreprenadpriset, som motsvarar de byggnadstekniska arbetena och från vilket såsom lönekostnadernas andel avdras 30 procent, får bindas vid delindex 1 P Varor för byggnadstekniska arbeten av de av statistikcentralen månatligen publicerade byggnadskostnadsindexet (2000=3D100),

2) att de mervärdesskattefria entreprenadpriserna, som motsvarar VVS-arbetena och från vilka såsom lönekostnadernas andel avdras 35 procent, får bindas vid delindex 2 P VVS-varor av det i 1 punkten nämnda indexet,

3) att det mervärdesskattefria entreprenadpriset, som motsvarar elarbetena och från vilket såsom lönekostnadernas andel avdras 25 procent, får bindas vid delindex 3 P Elvaror utan hushållsapparater av det i 1 punkten nämnda indexet, och

4) att det mervärdesskattefria entreprenadpriset, som motsvarar målningsarbetena och från vilket såsom lönekostnadernas andel avdras 60 procent, får bindas vid delindex 4 P Målningsvaror av det i 1 punkten nämnda indexet.

Indexvillkor kan användas i entreprenadavtal rörande jord- och vattenbyggnadsarbete så,

1) att det mervärdesskattefria entreprenadpriset, som motsvarar jord- och vattenbyggnadsarbetet och från vilket såsom lönekostnadernas andel avdras 25 procent, får bindas vid delindex M av det av statistikscentralen månatligen publicerade jordbyggnadskostnadsindexet (1995=3D100),

2) att det mervärdesskattefria entreprenadpriset, som motsvarar byggandet av de underjordiska bergrummen och från vilket såsom lönekostnadernas andel avdras 30 procent, får bindas vid delindex K av det i 1 punkten nämnda indexet, och

3) att det mervärdesskattefria entreprenadpriset, som motsvarar brobyggnadsarbetet och från vilket såsom lönekostnadernas andel avdras 35 procent, får bindas vid delindex S av det i 1 punkten nämnda indexet.

4 §

Av den i 3 § avsedda ändringen i index får högst två tredjedelar (2/3) beaktas.

5 §

Såsom basindex med vilket indexförändring i framtiden jämförs, används vid tillämpning av indexbundenhet i enlighet med denna förordning tidigast indextalet för den månad, eller om indexuppgifterna publiceras kvartalsvis, indextalet för det kvartal, under vilket entreprenadanbudet har inlämnats, och såsom justeringsindex indextalet för den månad eller för det kvartal under vilket arbetet eller arbetsskedet blivit färdigt.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2003.

Helsingfors den 28 december 2000

Minister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.