1286/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1999 om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) 1 § 4 mom.,

ändras 4 § 8 punkten, 6, 7, 11 och 16 §, rubriken för 5 kap., 25 §, 32 § 1 mom. och 33 §, samt

fogas till lagen nya 1 a, 8 a och 9 a §, till 10 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 21 a―21 c §, till 22 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 30 a §, till 34 § ett nytt 2 mom., till 36 § ett nytt 3 mom., till 38 § ett nytt 4 mom. och till 39 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 a §
Lagens tillämpning på program för gemenskapsinitiativ

På program för gemenskapsinitiativ av det slag som avses i artikel 20.1 punkterna a―d i den allmänna förordningen tillämpas denna lag enligt vad som bestäms i denna paragraf och nedan.

INTERREG är ett program för gemenskapsinitiativ som avses i artikel 20.1 punkt a, URBAN ett program för gemenskapsinitiativ som avses i artikel 20.1 punkt b, LEADER ett program för gemenskapsinitiativ som avses i artikel 20.1 punkt c och EQUAL ett program för gemenskapsinitiativ som avses i artikel 20.1 punkt d i den allmänna förordningen.

På program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN tillämpas inte 8 och 9 §, 12―15 §, 17―21 §, 22 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten, 23 §, 26 § 1, 3 och 4 mom., 27 §, 28 § 1 mom. eller 29 § i denna lag. På program för gemenskapsinitiativet URBAN tillämpas inte 28 § 2 och 3 mom.

På program för gemenskapsinitiativet LEADER tillämpas inte 12―15 §, 17 § med undantag för 17 § 8 mom., 18―21 §, 22 § 1 mom. 4 punkten, 23 § eller 30 a § i denna lag. Bestämmelserna i 17―21 § och 22 § 1 mom. 2 punkten, till den del bestämmelserna gäller landskapets samarbetsdokument, och 4 punkten samt 23 § tillämpas inte på program för gemenskapsinitiativet EQUAL.

På sådana innovativa åtgärder som avses i artikel 22 i den allmänna förordningen tillämpas vad som i denna lag bestäms om ovan i 2 mom. nämnda program för gemenskapsinitiativet INTERREG.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) program för strukturfonderna ett i artikel 19 i den allmänna förordningen avsett samlat programdokument samt de till detta anknutna programkomplement som definieras i artikel 9 punkt m i den allmänna förordningen och ett i artikel 20 i den allmänna förordningen avsett programdokument för gemenskapsinitiativ samt de till detta anknutna programkomplement som definieras i artikel 9 punkt m i den allmänna förordningen,


6 §
Förvaltningsmyndigheter

Förvaltningsmyndigheter som avses i artikel 9 punkt n i den allmänna förordningen är

1) inrikesministeriet för de program för strukturfonderna som utarbetats för målområde 1 och 2 enligt artikel 1 i den allmänna förordningen,

2) arbetsministeriet för det program för strukturfonderna som utarbetats för målområde 3 enligt artikel 1 i den allmänna förordningen,

3) jord- och skogsbruksministeriet för det samlade programdokument som avses i artikel 2.2 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1263/1999 om Fonden för fiskets utveckling,

4) det förbund på landskapsnivå som nämns i programdokumentet för gemenskapsinitiativet INTERREG,

5) det kommunala organ som nämns i programdokumentet för gemenskapsinitiativet URBAN,

6) jord- och skogsbruksministeriet när det gäller program för gemenskapsinitiativet LEADER,

7) arbetsministeriet när det gäller program för gemenskapsinitiativet EQUAL.

7 §
Förvaltningsmyndighetens uppgifter

Förvaltningsmyndigheten handhar inom andra program än programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN de uppgifter som anges i artikel 34 i den allmänna förordningen samt de nationella uppgifter enligt 8 och 9 §, 14 § 2 mom. samt 26 och 29 § vilka gäller det program för strukturfonderna som myndigheten förvaltar.

Inom programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN handhar förvaltningsmyndigheten de uppgifter som anges i artikel 34 i den allmänna förordningen samt de uppgifter som avses i 8 a §, 26 § 2 mom. samt i 29 § 1 mom.

8 a §
Rätt att meddela anvisningar och bestämmelser inom program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN

Inrikesministeriet kan inom program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN meddela andra myndigheter som finansierar program för strukturfonderna anvisningar om förvaltningen av, den finansiella tillsynen över och inspektionen av programmen för strukturfonderna, om fullgörandet av förvaltningsmyndighetens skyldigheter enligt artikel 34 i den allmänna förordningen förutsätter detta. Innan anvisningar meddelas skall den behöriga förvaltningsmyndigheten höras.

Genom förordning av statsrådet kan för de myndigheter som finansierar program för strukturfonderna utfärdas föreskrifter om förvaltningen av, den finansiella tillsynen över och inspektionen av programmen för strukturfonderna, om fullgörandet av förvaltningsmyndighetens skyldigheter enligt artikel 34 i den allmänna förordningen oundgängligen förutsätter detta. Innan förordningen utfärdas skall programmets förvaltningsmyndighet och övriga myndigheter som finansierar program för strukturfonderna höras.

9 a §
Vissa verkställighetsarrangemang inom program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN

Inrikesministeriet kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke, vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN, avtala om arrangemang som kan anses vara sedvanliga och behövliga för förvaltningen av program för strukturfonderna med Europeiska gemenskapernas kommission, med de myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen som sköter uppgifter som gäller gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN eller med instanser som sköter sådana uppgifter i medlemsstaterna.

Inrikesministeriet kan i ärenden som avses i 1 mom., vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar sådana program för gemenskapsinitiativ som avses i 1 mom., avtala också om verkställighetsarrangemang som förutsätts för den tekniska samordningen av program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN och av program som finansieras av Europeiska gemenskapen och som skall genomföras utanför Europeiska unionen.

3 kap.

De utbetalande myndigheterna, deras uppgifter och behörighet

10 §
Utbetalande myndigheter

Utbetalande myndigheter inom program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN är emellertid de förvaltningsmyndigheter som avses i 6 § 4 och 5 punkten.

11 §
Den utbetalande myndighetens uppgifter

Den utbetalande myndigheten handhar inom andra program än programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN de uppgifter som föreskrivs i artikel 32 i den allmänna förordningen samt nationella uppgifter som avser medlen från strukturfonderna i enlighet med 12 och 13 §, 14 § 3 mom. samt 15, 26, 30 och 38 §.

Inom programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN sköter den utbetalande myndigheten de uppgifter som föreskrivs i artikel 32 i den allmänna förordningen samt nationella uppgifter som avser medlen från strukturfonderna i enlighet med 26 § 2 mom. samt i tillämpliga delar i enlighet med 30 och 38 §.

16 §
Beredning av programmen för strukturfonderna

På beredningen av de regionala programmen för strukturfonderna tillämpas de förfaranden som anges i lagen om regional utveckling, om inte något annat följer av någon annan lag. Vid beredningen av programmen för gemenskapsinitiativen skall dessutom beaktas de riktlinjer som anges i artikel 21 i den allmänna förordningen.

21 a §
Förvaltningskommittén

För genomförandet av programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN tillsätter inrikesministeriet en förvaltningskommitté. Förvaltningskommitténs mandatperiod fortsätter till dess att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt den slutrapport om genomförandet som avses i artikel 37 i den allmänna förordningen.

I samband med tillsättningen av förvaltningskommittén beslutar inrikesministeriet i enlighet med artiklarna 8 och 35 i den allmänna förordningen om kommitténs sammansättning. Förvaltningskommittén kan kalla sakkunniga till kommittén. Förvaltningskommittén skall för sig fastställa en arbetsordning om beredningen och föredragningen av ärenden samt om beslutsfattandet.

Förvaltningskommitténs medlemmar sköter sina uppgifter under tjänsteansvar. När det gäller förvaltningskommitténs arbete och medlemmar skall lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) iakttas. När det gäller offentligheten i fråga om kommitténs handlingar och verksamhet skall lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas.

I det programarbete inom gemenskapsinitiativet INTERREG och i de program för gemenskapsinitiativet INTERREG som genomförs inom samernas hembygdsområde eller inom en del av det, skall förvaltningskommittén i sitt arbete i tillämpliga delar iaktta lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991).

21 b §
Förvaltningskommitténs uppgifter

Förvaltningskommittén samordnar och inriktar finansieringen från strukturfonderna och den nationella finansieringen samt ger utlåtanden om projekts lämplighet för programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN och om finansieringen av projekten. För att stöd skall kunna beviljas för ett projekt måste förvaltningskommittén ha förordat finansieringen av projektet.

Förvaltningskommitténs beslut skall fattas enhälligt. I beslut som gäller förvaltningskommitténs ställningstaganden kan ändring inte sökas särskilt genom besvär.

21 c §
Förvaltningskommitténs sekretariat

Förvaltningskommittén biträds av ett sekretariat. Till sekreterare kallar förvaltningskommittén personer som är anställda hos de myndigheter som är företrädda i kommittén. Sekreterarna sköter under tjänsteansvar berednings-, föredragnings- och verkställighetsuppgifter i anslutning till de ärenden som förvaltningskommittén handlägger.

Sekretariatet kan också biträda de förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter som avses i 10 § 2 mom.

22 §
Beviljande av finansiering och uppgifter i samband härmed

Inom programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN är det, utöver vad som bestäms i 1 mom. 1 och 3 punkten, en viktig uppgift för det förbund på landskapsnivå som beviljar medel från strukturfonderna och för det kommunala organ som beviljar finansiering inom programmet URBAN att i enlighet med den nationella lagstiftningen, Europeiska gemenskapens lagstiftning och programmen för strukturfonderna samt med beaktande av förvaltningskommitténs i 21 b § 1 mom. angivna utlåtande och den nationella offentliga myndighetens beslut om den nationella medfinansieringen bevilja strukturfondens medfinansiering för projektet samt svara för den finansiella kontrollen och inspektionen av projekten samt för återkrav av medel i enlighet med 26 § 2 mom. och 28 § 2 och 3 mom. samt, med undantag av program för gemenskapsinitiativet URBAN, i enlighet med 31―33 och 37 §. En ansökan om finansiering blir anhängig då det behöriga sekretariat som avses i 21 c § har mottagit ansökan.

5 kap.

Tillsynen över medel för program för strukturfonderna

25 §
Tillsyns- och inspektionsansvar för den som beviljar medel från strukturfonderna samt ansvar för ordnande av tillsyn och inspektion inom respektive förvaltningsområde för det ministerium som beviljar nationell offentlig medfinansiering

Den som beviljar medel från strukturfonderna bär det primära ansvaret för tillsynen över och inspektionen av de medel från strukturfonderna som den beviljat. Varje ministerium som beviljar antingen medel från strukturfonderna eller nationell offentlig medfinansiering svarar för att tillsynen och inspektionen ordnas på ett ändamålsenligt sätt inom dess förvaltningsområde.

30 a §
Inrikesministeriets inspektionsrätt inom program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN

Inrikesministeriet kan utföra inspektioner som riktar sig mot dem som beviljar finansiering och mot finansieringsmottagarna samt har samband med användningen av sådana medel från strukturfonderna som används inom programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN. Inrikesministeriet kan utföra inspektioner inom andra ministeriers förvaltningsområden endast på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission, på grund av en allvarlig underlåtelse att inspektera medel från strukturfonderna eller av något annat vägande skäl. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och finansieringen av detta i dess helhet, i den omfattning som EG:s bestämmelser om övervakning förutsätter. I fråga om rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion gäller 32 §, om inte något annat följer av 2 §.

32 §
Rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion

För utförande av en inspektion som avses i 27―30 och 30 a § är den som är föremål för inspektion skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för den som utför inspektionen lägga fram alla nödvändiga räkenskapshandlingar samt övrigt material som har samband med användningen av medel från strukturfonderna och den motsvarande nationella medfinansieringen liksom även i övrigt bistå vid inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan om det krävs för att inspektionen skall kunna utföras. Materialet skall returneras när det inte längre behövs för inspektionen. På begäran av den som utför inspektionen skall den som är föremål för inspektion även lämna de övriga upplysningar som är nödvändiga för att inspektionen skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt.


33 §
Handräckning

Polisen, tullmyndigheterna och skattemyndigheterna skall utan ersättning ge nödvändig handräckning för att en inspektion som avses i 27―30 och 30 a § skall kunna utföras.

34 §
Framläggande av deklaration

Utan hinder av 1 mom. framläggs en i artikel 38 i den allmänna förordningen avsedd deklaration i fråga om program för gemenskapsinitiativet INTERREG av det förbund på landskapsnivå som i programdokumentet har utsetts till förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet, och i fråga om program för gemenskapsinitiativet URBAN av det kommunala organ som i programdokumentet har utsetts till förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet.

36 §
Datasystemet för uppföljning av programmen för strukturfonderna

De förbund på landskapsnivå som beviljar medel från strukturfonderna inom program för gemenskapsinitiativet INTERREG och det kommunala organ som beviljar medel från strukturfonderna inom program för gemenskapsinitiativet URBAN skall föra register över de projekt som finansieras. I registret får införas uppgifter om stödtagare, stödobjekt, beslut om stöd, utbetalning av stöd, effekter av stöd och inspektioner som är nödvändiga för att förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten skall kunna utföra sina uppgifter. Förbunden på landskapsnivå och det kommunala organet svarar för att till övervakningsregistren sänds de uppgifter som behövs för projektberedning, beslutsfattande, finansiering och resultatuppföljning inom programmen. Inom de program där den myndighet som beviljar medlen från strukturfonderna inte är en finsk myndighet skall beviljandet av den nationella offentliga finansieringen följas särskilt. Det förbund på landskapsnivå som beviljar medel från strukturfonderna och det kommunala organ som beviljar medel från strukturfonderna inom program för gemenskapsinitiativet URBAN har rätt att lämna ut sådana registeruppgifter till den behöriga myndigheten i Europeiska gemenskaperna som behövs vid övervakningen av att stöd från gemenskapen har beviljats med iakttagande av Europeiska gemenskapens lagstiftning. När det gäller rätten till insyn för en registrerad samt utplåning av personuppgifter ur datasystemet skall bestämmelserna i 2 mom. iakttas.

38 §
Åläggande av betalningsskyldighet som baserar sig på statens regressrätt

Inom program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN skall betalning enligt den regressätt som avses i 1 mom. emellertid erläggas till programmets utbetalande myndighet, som är skyldig att omedelbart betala beloppet till staten. Inrikesministeriet kan ålägga ett förbund på landskapsnivå som beviljar medel från strukturfonderna inom program för gemenskapsinitiativet INTERREG samt ett kommunalt organ som beviljar medel från strukturfonderna inom program för gemenskapsinitiativet URBAN att till staten betala det fulla belopp jämte kostnader som staten betalat till kommissionen. En sådan betalning påförs, om återbetalningen av medlen beror på att den som förpliktas att betala har förfarit felaktigt eller om den som förpliktas att betala, med stöd av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission, är direkt ansvarig inför kommissionen för användningen av medlen.

39 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut av ett förbund på landskapsnivå som är förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som i kommunallagen bestäms om sökande av ändring i beslut av samkommuner. Ändring i beslut av ett organ som är utbetalande myndighet och förvaltningsmyndighet inom programmet URBAN söks genom besvär så som bestäms i kommunallagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 179/2000
FvUB 19/2000
RSv 205/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.