1284/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av stadgan

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 95 § 2 mom. grundlagen anger, föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Rom den 17 juli 1998 ingångna Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Justitieministeriet tar emot framställningar från Internationella brottmålsdomstolen om behandling av brottmål inom Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion, inbegripet begäran om utlämning för brott och om verkställighet av Internationella brottmålsdomstolens domar och beslut. Justitieministeriet skall antingen självt eller genom behöriga myndigheter verkställa framställningarna.

Svar till Internationella brottmålsdomstolen förmedlas av justitieministeriet också då justitieministeriet inte självt har haft hand om verkställigheten, om inte något annat följer av framställningen.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. hindrar inte Internationella brottmålsdomstolen att hålla kontakt direkt med behöriga myndigheter i Finland eller på diplomatisk väg eller genom Internationella kriminalpolisorganisationen eller någon annan behörig regional organisation.

3 §

En person som vistas i Finland skall på Internationella brottmålsdomstolens framställning utlämnas till Internationella brottmålsdomstolen enligt domstolens framställning.

Förfarandet vid utlämning följer i övrigt i tillämpliga delar lagen om utlämning för brott (456/1970).

4 §

Behöriga finska myndigheter är skyldiga att lämna Internationella brottmålsdomstolen den begärda rättsliga hjälpen för behandling av brottmål som omfattas av domstolens behörighet.

Rättslig hjälp skall lämnas med iakttagande i tillämpliga delar av förfarandet enligt lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994), om inte något annat följer av begäran. När rättslig hjälp lämnas kan tvångsmedel användas enligt tvångsmedelslagen (450/1987).

5 §

Ett vittne som i Finland har kallats för att höras av Internationella brottmålsdomstolen är skyldig att iaktta kallelsen.

Myndigheterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att göra det lättare för ett vittne att iaktta kallelsen.

6 §

Ett vittne som från Finland har kallats för att höras av Internationella brottmålsdomstolen skall på begäran erhålla förskott med iakttagande i tillämpliga delar av vad lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/1972) bestämmer om förskott.

Begäran om förskott skall tillställas den tingsrätt som har haft hand om delgivningen till vittnet. Justitieministeriet fattar beslut om förskott på tingsrättens framställning.

Ett utbetalt förskott kan återkrävas av ett vittne endast om han eller hon uteblir från rättegången eller annars underlåter att uppfylla den skyldighet som ligger till grund för kallelsen. Den tingsrätt som avses i 2 mom. beslutar på framställning av justitieministeriet om återkrav.

7 §

Ett frihetsstraff som har utdömts av Internationella brottmålsdomstolen skall på begäran av domstolen verkställas i Finland enligt lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987). Vid verkställigheten av påföljden tillämpas inte vad som i lagens 3 § bestäms om förutsättningarna för verkställighet.

Påföljden skall verkställas genom att nödvändiga förordnanden om verkställigheten utfärdas enligt 7 § i den lag som nämns i 1 mom.

8 §

Internationella brottmålsdomstolens beslut om förverkande och återställande av egendom och ekonomisk vinning av brott skall i Finland verkställas med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder. Vid verkställigheten av påföljden tillämpas inte vad som i lagens 3 § bestäms om förutsättningarna för verkställighet.

Egendom och vinning av brottet skall på förordnande av justitieministeriet återställas enligt domstolens begäran.

9 §

Böter och skadestånd som har utdömts av Internationella brottmålsdomstolen verkställs i Finland enligt domstolens begäran.

10 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av republikens president.

11 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 161/2000
UtUB 13/2000
RSv 213/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.