1277/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 6 § 13 och 14 punkten, 15 § 1 mom., 16 §, 16 a § 2 mom. och 23 § 2 mom.,

av dessa lagrum 6 § 13 punkten sådan den lyder i lag 710/1997, 6 § 14 punkten sådan den lyder i lag 1403/1997, 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag 49/1997, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 940/1995 och 16 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1318/1995, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1665/1995, 1133/1996 och 457/1997 samt i nämnda lagar 710/1997 och 1403/1997, en ny 15 punkt och ett nytt 2 mom., till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 940/1995 och 49/1997, ett nytt 6 mom., till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 570/1994 och i nämnda lag 49/1997, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. samt till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 341/1997, ett nytt 5 mom. som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


13) får alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/ 1995),

14) får utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997), eller

15) får vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

En studerande som får vuxenutbildningsstöd under minst två månader utan avbrott har dock rätt att få statsborgen för studielån.

12 §
Beviljande av vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning kan betalas till utgånggen av 2002. Efter den 1 augusti 2001 kan vuxenstudiepenning dock beviljas endast sådana studerande som tidigare fått vuxenstudiepenning för samma studier.

15 §
Statsborgen för studielån

Statsborgen för studielån beviljas studerande som får studiepenning eller vuxenstudiepenning enligt denna lag eller vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd. En studerande som på grund av sådana inkomster som avses i 20 § inte får studiepenning, kan dock beviljas statsborgen för studielån. Om rätten att lyfta lån som beviljas på grundval av statsborgen bestäms genom förordning av undervisningsministeriet.


Den som får vuxenutbildningsstöd kan beviljas statsborgen också för andra studier än sådana som avses i 4 § lagen om studiestöd.


16 §
Statsborgens storlek

Beloppet av statsborgen för studielån är 1 300 mark per stödmånad för den som fyllt 18 år, för den som får vuxenstudiepenning eller vuxenutbildningsstöd dock 1 800 mark. Om den sökande är yngre än 18 år beviljas 900 mark i borgen. Rätten till högre statsborgen börjar vid ingången av den månad då den studerande fyller 18 år.

Om beloppet av statsborgen för den som studerar utomlands bestäms genom förordning av statsrådet.

Under de terminer då den studerande får studiestöd eller vuxenutbildningsstöd höjs beloppet av statsborgen med det tillägg på studielånet som kreditinstitutet beviljar honom eller henne för betalning av den ränta på studielånet som förfaller till betalning under studieåret.

16 a §
Betalning av ränta på studielån med statsmedel

De förfallna räntorna på studielånet betalas med statens medel också i de fall där låntagaren under de sex månader som föregår den dag då räntan förfaller till betalning har fått moderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) eller en liknande förmån från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för minst 50 vardagar och låntagaren inte har fått studiestöd eller vuxenutbildningsstöd under terminen i fråga. Ränta betalas dock inte om det före ingången av den månad då räntan förfaller till betalning förflutit mer än 12 månader sedan den månad då låntagaren senast fått studiepenning, vuxenstudiepenning, vuxenutbildningsstöd eller bostadstillägg.


23 §
Ansökan om och beviljande av studiestöd

Studiestöd beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan har inlämnats. Den som får vuxenutbildningsstöd kan dock beviljas statsborgen för studielån räknat från ingången av den månad som föregår ansökningsmånaden.

29 §
Ändringssökande

I beslut där statsborgen för studielån har förvägrats på grund av att sökanden inte har beviljats vuxenutbildningsstöd, får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 150/2000
ApUB 11/2000
RSv 196/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.