1276/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För tiden för utbildning som gäller utveckling och upprätthållande av i Finland bosatta löntagares och företagares yrkesskicklighet beviljas på pensionsförsäkrat förvärvsarbete baserat stöd så som föreskrivs i denna lag.

2 §
Förmåner

På de villkor som föreskrivs i denna lag beviljas som förmån vuxenutbildningsstöd. Därtill kan beviljas statsborgen för studielån enligt lagen om studiestöd (65/1994).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) löntagare en person i arbetsförhållande, tjänsteförhållande eller motsvarande anställningsförhållande,

2) företagare den som för sin huvudsyssla är skyldig att uppta försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969),

3) stödmånad en tidsperiod på en månad under vilken vuxenutbildningsstöd utbetalas till den studerande, samt

4) stödperiod en utbildningstid som stöds med vuxenutbildningsstöd.

4 §
Verkställighet

I fråga om vuxenutbildningsstödet ankommer den allmänna planeringen, styrningen och utvecklingen på social- och hälsovårdsministeriet och i fråga om utbildningen på undervisningsministeriet.

Den i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) avsedda utbildnings- och avgångsbidragsfonden (fonden) svarar för beviljandet och utbetalningen samt den övriga verkställigheten av vuxenutbildningsstödet. Fondens verksamhet övervakas av Försäkringsinspektionen. Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna i anslutning till den statsborgen för studielån som beviljas den som får vuxenutbildningsstöd.

5 §
Förutsättningar för beviljande av vuxenutbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd beviljas för utbildning enligt 6 §, om sökanden uppfyller villkoret i 7 § om intjäningstid och har inkomstbortfall så som föreskrivs i 9 och 10 § på grund av frånvaro från arbetet enligt 8 § med anledning av studierna.

6 §
Utbildning som berättigar till vuxen- utbildningsstöd

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas den som deltar i

1) sådan utbildning inom undervisningsministeriets ansvarsområde som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995), universitetslagen (645/1997) eller lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avläggs vid universitet eller yrkeshögskolor, för avläggande av delar av de examina som avses ovan eller som är tilläggsutbildning eller fortbildning enligt nämnda lagar,

2) yrkesinriktad utbildning inom något annat ministeriums ansvarsområde,

3) utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) i sådana fall då avsaknaden av utbildningen utgör ett hinder för utvecklingen i yrket, eller

4) sådana studier utomlands som avses i 1 och 2 punkten.

Språkstudier berättigar till vuxenutbildningsstöd när de har ordnats så som avses i 1 mom. och utvecklar eller kompletterar sökandens yrkesskicklighet.

Vuxenutbildningsstöd kan också beviljas för studier på Åland, om de motsvarar de studier som avses i 1 och 2 mom.

7 §
Vuxenutbildningsstödets intjäningstid

För att vuxenutbildningsstöd skall beviljas förutsätts att sökanden före stödperioden utfört sådant arbete som ger rätt till i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedd grundpension eller annan med den jämförbar pension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande sammanlagt i minst

1) fem år, om stödperioden börjar den 1 augusti 2006 eller därefter, och

2) tio år, om stödperioden börjar före den 1 augusti 2006.

När tiden beräknas tillgodoräknas också arbete som sökanden har utfört innan han eller hon har fyllt 23 år.

Som med tid i arbete jämförlig tid beaktas den tid under vilken sökanden har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) för en tid, under vilken han eller hon inte har tjänat in sådan pension som avses i 1 mom. Som jämförlig tid beaktas även den tid som sökanden varit vårdledig enligt lag eller arbets- eller tjänstekollektivavtal eller fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst. Som med tid i arbete jämförlig tid beaktas dessutom den tid som sökanden på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada varit arbetsoförmögen och fått i 1 mom. avsedd pension eller rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). Av intjäningstiden kan högst en fjärdedel vara sådan jämförlig tid som avses ovan.

8 §
Frånvaro från arbetet

För att den som står i arbets-, tjänste- eller annat motsvarande anställningsförhållande skall beviljas vuxenutbildningsstöd förutsätts att sökanden innan stödperioden inleds har haft ett anställningsförhållande såsom huvudsyssla i minst ett år hos samma arbetsgivare under en period eller under flera perioder, och att sökanden är studieledig enligt lagen om studieledighet (273/1979) eller på motsvarande sätt ledig på grund av utbildning enligt någon annan överenskommelse med arbetsgivaren.

Sökanden förlorar inte sin rätt till vuxenutbildningsstöd, om hans eller hennes arbetsförhållande sägs upp efter det att stödperioden inletts av orsaker som är oberoende av sökanden.

För att vuxenutbildningsstöd skall beviljas den som utövar företagsverksamhet förutsätts att sökanden omedelbart innan stödperioden inleds har varit verksam som företagare enligt 3 § i minst ett år.

9 §
Inkomstbortfall under oavbruten studieledighet

För att vuxenutbildningsstöd skall beviljas förutsätts att den som på grund av oavbruten frånvaro från arbetet med anledning av studier inte under minst två månader får lön för eller motsvarande förvärvsinkomst från sin huvudsyssla. Till förvärvsinkomster hänförs då inte sådana skäliga naturaförmåner som erhålls även under utbildningstiden. För företagare uppskattas inkomstminskningen på basis av en utredning i efterhand.

Inkomstbortfall enligt 1 mom. föreligger inte sådana stödmånader då sökanden har tillfälliga inkomster av sin huvudsyssla eller annan beskattningsbar förvärvsinkomst som utgör mera än tre fjärdedelar av sökandens vuxenutbildningsstöd per stödmånad. Som förvärvsinkomster betraktas sådana inkomster som inte definierats som kapitalinkomster i inkomstskattelagen (1535/1992).

10 §
Inkomstbortfall under periodiserad studieledighet

För att stöd skall betalas när frånvaron från arbetet med anledning av utbildning inte är oavbruten, förutsätts att frånvaron från arbetet varar sammanlagt minst två månader och att personens inkomster har sjunkit under stödperioden så att inkomstminskningen är minst en tredjedel under granskningsperioden. Granskningsperioden omfattar minst tre månader och beräknas från det att den utbildning som stöds inleds eller från det att den föregående granskningsperioden upphörde.

11 §
Begränsningar i fråga om vuxenutbildningsstödet

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som

1) får ålderspension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956),

2) får pension som betalas på grund av full arbetsoförmåga eller invaliditetspension enligt folkpensionslagen,

3) får arbetslöshetspension enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen eller pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/1982),

4) får generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

5) för samma utbildning får rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) eller enligt arbetspensionslagarna eller full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller med stöd av bestämmelserna om rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

6) får arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984),

7) får arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993),

8) deltar i utbildning enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/ 1990),

9) fullgör beväringstjänst eller civiltjänst,

10) avtjänar fängelsestraff och studerar i straffanstalten,

11) från en främmande stat får studiestöd som beviljas den som bor stadigvarande i landet,

12) får alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995),

13) får utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997),

14) får studiepenning, vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd,

15) får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen,

16) får deltidstillägg enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997),

17) får periodisk ersättning enligt 76 § statstjänstemannalagen (750/1994), eller

18) får lön på indragningsstat enligt 75 § statstjänstemannalagen och 3 och 15 § lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986).

12 §
Vuxenutbildningsstödets belopp

Vuxenutbildningsstödet består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen uppgår till 440 euro per månad. Förtjänstdelen uppgår till 20 procent av den månadslön för löntagare som avses i 3 mom. upp till 2 700 euro och 15 procent av den överskjutande delen av lönen. Inkomster av företagsverksamhet beaktas inte i förtjänstdelen.

Vid omvandling av den per månad beräknade lönen till dagslön eller tvärtom anses månaden omfatta 21,5 arbetsdagar.

Den lön som förtjänstdelen i vuxenutbildningsstödet baserar sig på beräknas utgående från stadigvarande inkomster av arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande före stödperioden för sammanlagt ett år räknat från slutet av den kalendermånad som föregår ansökningsmånaden. Om ansökningen gäller inkomstbortfall under periodiserad studieledighet i efterskott, beaktas inkomsterna för sammanlagt ett år räknat från slutet av den kalendermånad som föregår den granskningsperiod som avses i 10 §. Närmare bestämmelser om fastställandet av den lön som ligger till grund för förtjänstdelen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

13 §
Statsborgen för studielån

Den som får vuxenutbildningsstöd kan få statsborgen för studielån så som bestäms om statsborgen i lagen om studiestöd. På statsborgen tillämpas lagen om studiestöd.

14 §
Stödperiodens längd

Vuxenutbildningsstöd beviljas 0,8 dagar för varje full månad av sökandens intjäningstid enligt 7 § 1 mom. och av med tid i arbete jämförlig tid enligt 7 § 3 mom. före stödperioden. När stöddagarna omvandlas i stödmånader anses en stödmånad omfatta 21,5 dagar.

Utöver den stödperiod som intjänats innan stödperioden inleds har sökanden rätt att på det sätt som avses i 1 mom. räkna sig till godo den kalkylerade tiden i arbete från stödperiodens början fram till 60 års ålder. För att denna stödperiod skall få användas på förhand förutsätts att intjäningstiden enligt 7 § 1 mom. uppgår till minst tio år före stödperiodens början.

Vid beviljande av vuxenutbildningsstöd för en ny stödperiod kan inte intjäningstid eller kalkylerad tid i arbete som räknats till godo i varaktigheten för tidigare beviljat vuxenutbildningsstöd beaktas.

15 §
Förmånstagarens finansieringsandel i vissa fall

Om intjäningstiden för vuxenutbildningsstöd efter stödperioden blir kortare än den kalkylerade tid i arbete enligt 14 § 2 mom. som legat till grund för förhandsanvändningen, uppbär fonden hos den som fått vuxenutbildningsstöd som stödtagarens finansieringsandel en tredjedel av de förtjänstdelar i vuxenutbildningsstödet som betalts för en stödperiod som motsvarar den ovan nämnda differensen. Beslut om det belopp som skall uppbäras kan fattas efter det att förmånstagaren med stöd av lag har rätt till ålderspension. Från uppbörden kan avstås antingen helt eller delvis, om detta anses skäligt eller om det belopp som skall uppbäras är litet.

Vid jämförelse enligt 1 mom. beaktas den jämförliga tiden enligt 7 § 3 mom. helt och hållet som intjäningstid. Dessutom beaktas primärtid som fastställts så som avses i 27 § sjukförsäkringslagen och tid för vilken erhållits rehabiliteringspenning enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av rehabiliteringsbestämmelserna inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

16 §
Ansökan om och beviljande av förmån

Vuxenutbildningsstöd söks hos fonden med en blankett enligt fastställt formulär. Till ansökan skall sökanden foga meddelande om att han eller hon har blivit antagen till utbildning och utredningar om att villkoren för beviljande av stöd uppfylls.

Folkpensionsanstalten beviljar på ansökan statsborgen för studielån.

17 §
Beslut om förmån

Sökanden skall ges ett skriftligt beslut när en förmån beviljas, utbetalas enligt 19 § 2 mom., förvägras eller återkrävs eller finansieringsandel enligt 15 § uppbärs.

18 §
Förhandsbeslut

På begäran av sökanden skall han eller hon redan innan utbildningen inleds och när sökanden har godkänts för utbildningen ges ett bindande förhandsbeslut om rätten till vuxenutbildningsstöd och stödperiodens längd.

19 §
Betalning av vuxenutbildningsstöd

Om avsikten är att frånvaron från arbetet i huvudsyssla med anledning av utbildning skall vara oavbruten och utan lön, betalas vuxenutbildningsstödet enligt i 16 § avsedd ansökan och det beslut som meddelats på basis av den, utan någon särskild ansökan i efterhand. För utbetalningen av stöd skall den studerande tillställa fonden en utredning om i 8 § avsedd anställning och studieledighet eller annan ledighet utan lön på grund av studier. Vuxenutbildningsstöd beviljas tidigast från början av den månad som föregår den månad då ansökan inkommit.

Om avsikten är att frånvaron från arbetet i huvudsyssla med anledning av utbildning inte skall vara oavbruten eller helt utan lön, betalas vuxenutbildningsstödet i efterhand på särskild ansökan. Till ansökan skall den studerande bifoga en utredning om i 8 § avsedd anställning, studieledighet eller annan ledighet utan lön på grund av studier samt om i 10 § avsett inkomstbortfall. Ansökan om utbetalning skall göras inom sex månader efter den i 10 § avsedda granskningsperiodens slut.

För delar av stödmånaderna betalas vuxenutbildningsstödet under utbildningstiden för högst fem dagar per kalendervecka.

Vuxenutbildningsstödet betalas månatligen på ett av den studerande angivet konto i en penninginrättning i Finland. Om en inbetalning på konto inte är möjlig, kan stödet även betalas på något annat sätt.

20 §
Inställelse och avbrytande av utbetalningen av vuxenutbildningsstöd

Betalningen av vuxenutbildningsstödet inställs från och med den dag då den studerande har avbrutit utbildningen eller då det bestämts att utbildningen skall avbrytas. Utbetalningen av stödet avbryts, om den studerandes förvärvsinkomster överstiger det belopp som föreskrivs i 9 § 2 mom. Om det annars finns grundad anledning att anta att vuxenutbildningsstödet borde inställas eller avbrytas, kan utbetalningen avbrytas tills ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft. Betalningen kan avbrytas också på den studerandes begäran.

21 §
Återkrav

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den förmån som betalts till ett för stort belopp återkrävas.

Från återkravet kan avstås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen av förmånen utan grund inte berodde på svikligt förfarande eller grovt vållande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalts utan grund är litet.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

22 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut och ett förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd får söka ändring i beslutet hos arbetslöshetsnämnden och den som är missnöjd med arbetslöshetsnämndens beslut får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Besvärsskriften skall lämnas in till fonden inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

Fondens beslut skall trots sökande av ändring iakttas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

23 §
Självrättelse

Om fonden till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 22 §.

Kan fonden inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Fonden kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

24 §
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos arbetslöshetsnämnden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som nämns i 22 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

25 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller vuxenutbildningsstöd grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av fonden eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan fonden, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt avbryta utbetalningen av stödet eller betala det till de belopp framställningen avser.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall fonden pröva ärendet på nytt. Fonden kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller öka en redan beviljad förmån. Också arbetslöshetsnämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 22 §.

26 §
Rättelse av fel

Grundar sig ett beslut av fonden på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan fonden med samtycke av den som saken gäller undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller ett beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall fonden rätta det. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett oskäligt resultat för den som saken gäller.

Angående rättelse skall en anteckning göras i fondens liggarexemplar. Den som saken gäller skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Om ändringssökande är anhängigt i fråga om beslutet, skall fonden meddela besvärsinstansen att rättelseärendet upptagits till behandling samt tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket fonden inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

27 §
Den studerandes skyldigheter och skyldighet att lämna uppgifter

En studerande är skyldig att lämna fonden och folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för beviljande av en förmån. Den studerande är också skyldig att utan dröjsmål meddela alla förändringar som påverkar förmånen.

28 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

Fonden och besvärsinstanser enligt denna lag har rätt att av

1) statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga sammanslutningar,

2) folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt andra som beviljar eller betalar pension eller ersättning,

3) arbetslöshetskassan och arbetsgivaren, samt

4) läroanstalten

avgiftsfritt få sådana uppgifter som behövs för att avgöra ett ärende som behandlas eller annars för att verkställa ett uppdrag enligt denna lag.

Fonden har rätt att till folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen och Försäkringsinspektionen lämna ut uppgifter om dem som får vuxenutbildningsstöd.

29 §
Tystnadsplikt

Fonden och besvärsinstanserna har rätt att utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt få och lämna ut uppgifter som avses i denna lag.

Uppgifterna kan fås och utlämnas med hjälp av teknisk anslutning. Den som begär uppgifter skall på förhand underrätta den som ansöker om en förmån om denna möjlighet. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

På erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag.

30 §
Finansiering

Vuxenutbildningsstödets grunddel betalas av statens medel. Den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) nämnda arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för finansieringen av förtjänstdelen och fondens förvaltningsutgifter.

31 §
Höjning av förmån

De belopp i euro som anges i denna lag kan justeras genom förordning av statsrådet.

32 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Vuxenutbildningsstöd betalas för i lagen avsedd utbildning från och med den 1 augusti 2001.

Till utgången av 2001 betalas vuxenutbildningsstödet i mark så att beloppen i euro enligt 12 § omvandlas i mark genom att beloppen multipliceras med 5,94573.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 150/2000
ApUB 11/2000
RSv 196/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.