1275/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen och om grunderna för avgifterna för dem.

Med arbetsförvaltningen avses i denna förordning arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå, utlänningsombudsmannens byrå, regional- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet, de statliga förläggningarna samt arbetsrådet.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka arbetsförvaltningen tar ut fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) registrering av personalfonder 1 400 mk,

2) registrering av en personalfonds stadgeändring 1 000 mk,

3) andra ändringar i registret över personalfonderna än sådana som nämns i 1 och 2 punkten 200 mk,

4) utdrag ur personalfondsförteckningen 60 mk, samt

5) utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 120 mk.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 7 § 3 mom. förordningen om arbetskraftsservice (1251/1993)

2) uthyrning av personal,

3) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala informationsmedier,

4) överlåtelse av lokaler och anordningar som är i arbetsförvaltningens besittning till utomstående användare,

5) rehabiliterings-, utbildnings-, utvecklings-, konsult- och andra sakkunnigtjänster,

6) överlåtande av användningsrätt till psykologiska test och andra metoder, datasystem, program eller motsvarande samt utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

7) information och rådgivning som gäller andra myndigheters och sammanslutningars prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,

8) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte har anknytning till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,

9) publikationer,

10) undersökningar, utredningar och statistiktjänster,

11) kontors- och ämbetsverkstjänster,

12) fotokopior och andra avskrifter,

13) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

14) skötsel på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning av den betalningsrörelse som gäller förskottsinnehållningar enligt lagen om förskottsuppbörd (418/1959), arbetsgivares socialskyddsavgift och andra avgifter som arbetsgivaren skall betala på basis av arbetsförhållande,

15) löneräkning och löneutbetalning på uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning för företag med färre än tio anställda, samt

16) rådgivning till arbetsgivare angående skötseln av betalningsrörelse samt löneräkning och löneutbetalning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till den 31 december 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.