1271/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 15 och 17 § miljöskyddslagen av den 4 februari (86/2000):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på motorbensin och dieselolja som släpps ut på marknaden i Finland för användning i motorfordon.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) motorbensin i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) avsedda flyktiga mineraloljor som hör till position 2710 i tulltariffen och som är avsedda att användas som bränsle i motorfordon med ottomotor,

2) dieselolja i lagen om accis på flytande bränslen avsedda flyktiga mineraloljor som hör till position 2710 i tulltariffen och som är avsedda att användas som bränsle i motorfordon med dieselmotor, samt

3) motorfordon i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) definierade motorfordon, med undantag för militärfordon som avses i militärfordonsförordningen (560/1992).

3 §
Förbud att släppa ut blyhaltig motorbensin på marknaden

Utsläppande av blyhaltig motorbensin på marknaden är förbjudet.

4 §
Kvalitetskraven på oblyad motorbensin

Oblyad motorbensin som släpps ut på marknaden skall uppfylla kvalitetskraven i tabell I i bilagan till denna förordning då förordningen träder i kraft samt från och med den 1 januari 2005 dessutom kraven i tabell II.

5 §
Kvalitetskraven på dieselolja

Dieselolja som släpps ut på marknaden skall uppfylla kvalitetskraven i tabell III i bilagan till denna förordning då förordningen träder i kraft samt från och med den 1 januari 2005 dessutom kraven i tabell IV.

6 §
Beviljande av undantag

Miljöministeriet kan med stöd av 17 § miljöskyddslagen (86/2000) bevilja tillverkare eller importörer av bränsle undantag från förbudet i 3 § och från kvalitetskraven i 4 och 5 §.

Undantag från förbudet i 3 § kan beviljas för högst två år i sänder, om motorbensin släpps ut på marknaden för användning endast i museifordon eller motsvarande gamla fordon och om

1) motorbensinens blyhalt är högst 0,15 g/l,

2) motorbensinens bensenhalt är högst 1 volymprocent,

3) motorbensinen distribueras särskilda distributionsenheter, samt

4) andelen blyhaltig motorbensin på marknaden i Finland inte överstiger 0,5 procent av den årliga totalförsäljningen av motorbensin.

Undantag från kraven i 4 och 5 § kan beviljas för högst sex månader åt gången, om

1) det sker exceptionella och plötsliga förändringar i leveransen av råolja eller andra oljeprodukter som gör det omöjligt för raffinaderierna att uppfylla kraven, samt

2) Europeiska gemenskapernas kommission har tillåtit undantag med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (98/70/EG) om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG.

7 §
Ansökan om undantag

Ministeriet tillkännager genom en allmän kungörelse att undantag för importörer och tillverkare från förbudet i 3 § kan sökas. Skriftliga ansökningar skall tillställas ministeriet inom den tid som anges i kungörelsen. Om undantag från kvalitetskraven i 4 och 5 § ansöks särskilt hos ministeriet. På behandlingen av ansökningarna tillämpas i övrigt lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

8 §
Bestämningsmetoder

Överensstämmelsen med kraven i fråga om motorbensin och dieselolja definieras med hjälp av de metoder som anges i tabellerna I―IV i bilagan till denna förordning.

Exaktheten i bestämningsmetodernas bestäms enligt ISO-standard 4259 (1995).

9 §
Tillsyn

Tillverkare och importörer av motorbensin och dieselolja skall senast den 1 april varje år göra upp en redogörelse över de bränslen som släppts ut på marknaden under föregående kalenderår. Redogörelsen skall visa att all den motorbensin och dieselolja som föregående år släppts ut på marknaden uppfyller kraven i 3―6 § denna förordning och i tabellerna I―IV i bilagan.

Redogörelsen skall tillställas miljöministeriet. Den första redogörelsen skall gälla år 2000.

Tullverket övervakar iakttagandet av denna förordning genom att ta en representativ mängd prover i de lager och distributionsstationer där dessa bränslen uppbevaras, genom att analysera dessa prover och genom att rapportera om resultaten till miljöministeriet.

10 §
Miljöministeriets anvisningar

Miljöministeriet kan ge allmänna anvisningar om verkställigheten av och tillsynen över detta beslut.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs statrådets beslut av den 1 juli 1999 om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja (786/1999).

12 §
Övergångsbestämmelser

Sådan dieselolja som, innan denna förordning utfärdades, lagrats i ett av statens säkerhetsupplag enligt lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) skall, då den släpps ut på marknaden, uppfylla kvalitetskraven i 5 § denna förordning, om inte miljöministeriet har beviljat ett i 17 § miljöskyddslagen avsett undantag från detta krav.

Miljöministeriet kan, högst fram till den 1 januari 2005, bevilja ett sådant undantag för ett upplag. Undantaget kan beviljas, om mängden och kvaliteten av den lagrade dieseloljan och upplagets tekniska egenskaper gör det omöjligt att till skäliga kostnader ändra dieseloljans kvalitet.

Försörjningsberedskapscentralen och den som tar emot dieseloljan skall förse miljöministeriet med de uppgifter som behövs för tillsynen över att beslutet efterlevs.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG, EGT nr L 350, 28.12.1998, s. 58 och kommissionens direktiv 2000/71/EG, EGT nr L 287, 14.11.2000, s. 46

Helsingfors den 28 december 2000

Minister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Oili Rahnasto

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.