1268/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om upprättande av en pensionsstiftelses bokslut. På upprättande av en pensionsstiftelses bokslut tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) så som anges i denna förordning.

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av en pensionsstiftelses bokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom. och 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1, 2, 3, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 1―4, 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten 2 mom., 8 § 5 mom., 9, 10 och 11 §, 3 och 4 kap., 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. bokföringsförordningen.

2 kap.

Resultaträknings- och balansräknings- scheman

3 §
Resultaträkning

En pensionsstiftelses resultaträkning upprättas enligt bilaga 1.

4 §
Balansräkning

En pensionsstiftelses balansräkning upprättas enligt bilaga 2.

3 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

5 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 1 § 1 mom. bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall verksamhetsberättelsen innehålla

1) namnet på det arbetsgivarföretag till vilket pensionsstiftelsen är knuten,

2) namnen på de arbetsgivarföretag som hör till en sampensionsstiftelse och likaså namnen på de arbetsgivarföretag som under räkenskapsperioden har utträtt ur eller gått med i sampensionsstiftelsen,

3) uppgift om pensionsstiftelsen utifrån sin verksamhet är en A-, B- eller AB-pensionsstiftelse,

4) pensionsstiftelsens antalet anställda som vid räkenskapsperiodens utgång hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, och inom AB-pensionsstiftelser dessutom avdelningsvis,

5) antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,

6) uppgift om stängning av pensionsstiftelsen eller en del av den och om tidpunkten för stängningen,

7) redogörelse för betydande transaktioner mellan pensionsstiftelsen och arbetsgivarföretaget,

8) redogörelse för försäkringsverksamhetens fusion, delning och överlåtelse,

9) redogörelse för interna överföringar och återbetalningar av övertäckning,

10) redogörelse för tillgångar som bytts mellan avdelningarna inom en AB-pensionsstiftelse,

11) pensionsstiftelsens styrelses beslut gällande överskott eller underskott.

6 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till ett bokslut innehålla

1) uppgift om en sampensionsstiftelse följer det arbetsgivarspecifika eller det utjämnade bokföringssystemet,

2) redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar har värderats i balansräkningen,

3) redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas gängse värde har fastställts samt behövlig motivering till valet av värderingsmetod,

4) redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av en pensionsstiftelses pensionsansvar som förandleds av frivilliga tilläggsformåner,

5) redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 5 kap. 42 § 4 mom. lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

6) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 5 kap. 42 § 6 mom. lagen om pensionsstiftelser och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

7) uppgift om samtycke enligt 1 § 1 mom. 7 och 8 punkten i den förordning som gäller poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser (1326/1997) och uppgift om att samtycket grundar sig på tillstånd av Försäkringsinespektionen,

8) beräkningsscheman för relationstalen.

7 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till en resultaträkning innehålla

1) understödsavgifter för lagstadgade pensioner, specificerade på arbetsgivarens och arbetstagarens andel,

2) utbetalda ersättningar, för de lagstadgade pensionerna specificerade på pensioner, ansvarsfördelningsersättningar och övriga avgifter, för övriga pensioner specificerade på pensioner och övriga avgifter och så att överlåtelse av försäkringsverksamhet upptas separat,

3) specifikation av lagstadgade avgifter,

4) specifikation av skötselkostnader,

5) intäkter av placeringsverksamheten specificerade så att både intäkter av placeringar i arbetsgivarföretaget och intäkter av fastighetsplaceringar och övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och dessutom så att återförda nedskrivningar och försäljningsvinster upptas,

6) kostnader för placeringsverksamheten specificerade på kostnader för fastighetsplaceringar, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster,

7) specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 3 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 7 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 4 § 1 mom. 5, 6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen samt någon annanstans i lag skall noterna till en balansräkning innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde per balansräkningspost,

2) fastighetsplaceringarnas gängse värde specificerat per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

3) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde för fastighetsplaceringar i arbetsgivarföretagets bruk,

4) specifikation enligt 2 kap. 4 § 2 mom. bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, placeringar i arbetsgivarföretaget, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar, dock så att särredovisning för avskrivningar enligt räkenskapsperiodens plan inte anmäls,

5) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

6) specifikation av balansräkningsposten "Lånefordringar hos arbetsgivarföretaget" per säkerhetsslag,

7) specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" per säkerhetsslag,

8) det sammanlagda beloppet av penninglån enligt 39 § 2 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser och väsentliga uppgifter om lånevillkoren och om återbetalningen av lånen, om deras sammanlagda belopp överstiger 50 000 euro,

9) specifikation av "Övriga placeringar" under balansräkningsposten "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

10) specifikation av "Övriga tillgångar" under balansräkningsposten "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

11) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

9 §
Noter angående säkerheter och ansvars- förbindelser

Noterna till ett bokslut skall innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som anges i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller pensionsansvar, övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på pensioner som en pensionsstiftelse har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

10 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorganen

Noterna till ett bokslut skall innehålla sådana uppgifter om personalen och medlemmarna av förvaltningsorganen som anges i 2 kap. 8 § bokföringsförordningen. Bestämmelserna i 2 kap. 8 § 2 mom. bokföringsförordningen om verkställande direktören gäller en pensionsstiftelses ombudsman enligt 2 kap. 18 § lagen om pensionsstiftelser.

11 §
Innehav i företag

Noterna till ett bokslut skall innehålla följande:

1) i fråga om ett arbetsgivarföretag namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet,

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och gängse värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde överstiger 150 000 euro eller aktiernas eller andelarnas gängse värde överstiger en halv procent av det gängse värdet av "Aktier och andelar" i pensionsstiftelsens post "Övriga placeringar".

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inräknas också en sådan persons innehav som på pensionsstiftelsens vägnar handlar i eget namn.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte ges, om

1) pensionsstiftelsen eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och om grunderna för avvikelsen meddelas, eller

2) uppgiften är av ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om pensionsstiftelsen innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

12 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till bokslutet för en pensionsstiftelse som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring skall innehålla de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp och likaså solvensnivå, solvensgräns, idealzonens undre gräns och idealzonens övre gräns.

4 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

13 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj per grupp de i pensionsstiftelsens balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång på sidan "Aktiva" upptagna posterna och likaså pensionsansvar, avsättningar, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

14 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument

Masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen

1) till lägsta värde enligt 5 kap. 41 a § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser; som anskaffningsutgift används den så kallade periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella värde och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid; motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet, eller

2) till den i 1 punkten definierade så kallade periodiserade anskaffningsutgiften som nedskrivs endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i räntenivån; om en gjord nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Val av värderingssätt görs för varje balansräkningspost, och det valda värderingssättet iakttas oavbrutet.

16 §
AB-pensionsstiftelsers bokföring enligt avdelning

En AB-pensionsstiftelses bokföring skall upprättas avdelningsvis så att det av bokföringen särskilt för vardera avdelningen framgår vilka poster som hör till resultaträkningen och vilka till balansräkningen.

Tillgångarna hos en AB-pensionsstiftelse som har grundats före den 1 januari 1990 tillhör den avdelning som de hänfördes till vid uppdelningen den 1 januari 1990.

Intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamhet hör till den avdelning vars tillgångar har föranlett dem. Om båda avdelningarnas medel har använts för anskaffningen av tillgångarna, bokförs intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten mellan avdelningarna i relation till de medel som har använts för anskaffningen av tillgångarna. Intäkter och kostnader som inte direkt kan hänföras till någondera avdelningen enligt orsaksprincipen, delas upp mellan avdelningarna enligt de fördelningsregler som pensionsstiftelsens styrelse har fastställt på förhand och som följer kontinuitetsprincipen.

7 kap.

Ikraftträdande

17 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000.

Genom denna förordning upphävs i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter Dnr 110/413/95 av den 29 december 1995 avsnitten 1, 2, 4.3 och 4.11 jämte ändringar samt i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter Dnr 10/02/2000 av den 29 februari 2000 andra stycket, första och andra meningen i tredje stycket samt fjärde, sjunde och åttonde stycket i avsnitt 1.1 och andra stycket i avsnitt 1.2.

Denna förordning tillämpas första gången på en pensionsstiftelses bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.

Pensionsstiftelsens bokslut får dock upprättas under den räkenskapsperiod som pågår då denna förordning träder i kraft med iakttagande av bestämmelser i 5 kapitel lagen om pensionsstiftelser och i tillämpliga delar av bokföringsförordningen (1339/1997) samt i de föreskrifter som avses i 17 § 2 mom. Då upprättar pensionsstiftelsen sin resultaträkning enligt bilaga 3 och sin balansräkning enligt bilaga 4. De jämförelseuppgifter gällande föregående räkenskapsperiod som presenteras i bokslutet som upprättas för år 2000 får presenteras avvikande från denna förordning med förutsättning att undantagens inverkan på bokslutens jämförbarhet framgår i bokslutet.

Helsingfors den 28 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Marja-Liisa Kahola

Bilagor 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.