1260/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2000

Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2000

Skattestyrelsen har med stöd av 23 § 4 mom. förmögenhetsskattelagen den 30 december 1992 (1537/92) beslutat:

1 §
Grunder

Som grund enligt vilken beskattningsvärdet för mark räknas ut används de kommunvisa tomtpriskartor och värderingsanvisningar som togs i bruk i förmögenhetsbeskattningen för 1994, sådana de är i granskad form år 2000.

Om det inte har getts någon värderingsanvisning för marken eller något värde i tomtpriskartan eller om det i de grunder som skall beaktas vid fastställandet av gängse värde för marken skett väsentlig förändring, uträknas beskattningsvärdet genom att en kommunvis värderingsanvisning och tomtpriskarta som gäller ett likartat område efterföljs i tillämpliga delar.

2 §
Beskattningsvärdenivån

Som beskattningsvärde anses 73,5 procent av den gängse prisnivån som värderingsanvisningarna och tomtpriskartorna utvisar (normgivande värde). Har värdena i värderingsanvisningen eller tomtpriskartan rättats i beskattningen för det föregående året, betraktas som beskattningsvärde det normgivande värde som räknats ut på basis av det rättade värdet.

3 §
Avvikelser från det normgivande värdet

Om föregående års beskattningsvärde ligger under det normgivande värdet, uträknas markens beskattningsvärde genom att förhöja föregående års beskattningsvärde på följande sätt:

Föregående års beskattningsvärde Förhöjning
under 80 % av det normgivande värdet 20 %, dock till minst 80 procent av det normgivande värdet (miniminivå)
minst 80 % av det normgivande värdet 10 %

Vid beräkningen av nämnda miniminivå får markens beskattningsvärde dock inte stiga mer än till sitt dubbla värde.

Markens beskattningsvärde fastställs dock högst till det normgivande värdet.

4 §
Tillämpning av det gängse värdet

Om markens gängse värde är lägre än det värde som räknats ut enligt detta beslut eller om det är fråga om annan mark än byggnadsmark, anses det gängse värdet som beskattningsvärde för mark.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 december 2000. Beslutet tillämpas på beskattningen för 2000.

Helsingfors den 21 december 2000

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.