1238/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996), lagen den 18 januari om djursjukdomar (55/1980) och 11 § förordningen den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att förhindra att sjukdomsalstraren transmissibel spongiform encefalopati (TSE) sprids till djur och människor genom djurfoder.

2 §
Tillämpningsområde

Förordningen tillämpas på användningen av protein som härstammar från djur (animaliskt protein) vid utfodringen av djur och på import och export av sådant protein.

Denna förordning tillämpas utöver det som föreskrivs i andra författningar om användningen av animaliskt protein samt import och export av detta.

3 §
Definition

I denna förordning avses med animaliskt protein bearbetat protein från djur, såsom köttbenmjöl, köttmjöl, benmjöl, blodmjöl, torkad plasma och andra blodprodukter, hydrolyserat protein, hov- och klövmjöl, hornmjöl, mjöl som framställts av slaktavfall från fjäderfän, fjäder- och dunmjöl, torra fettgrevar, fiskmjöl, gelatin och dikalciumfosfat separerats ur ben samt andra liknande produkter.

4 §
Förbud mot användning av animaliskt protein

Animaliskt protein och foderfabrikat som innehåller sådant protein får inte användas vid utfodring av djur som är avsedda för livsmedelsproduktionen.

Animaliskt protein får dock med avvikelse från 1 mom. användas vid utfodring av djur enligt artikel 2.2 i rådets beslut 2000/766/EG. Om detta bestäms särskilt med stöd av foderlagen (396/1998).

5 §
Förbud mot lagring av animaliskt protein

Animaliskt protein och foderfabrikat som innehåller sådant protein får inte hållas i lager eller på annat sätt förvaras på gårdsbruksenheter eller i andra djurhållningsenheter där det hålls djur som är avsedda för livsmedelsproduktionen.

6 §
Import och export av animaliskt protein

Animaliskt protein och foderfabrikat som innehåller sådant protein, vilka är ämnade för utfodring av djur som är avsedda för livsmedelsproduktionen, får inte exporteras från Finland till andra stater eller importeras från andra stater till Finland.

Animaliskt protein som är avsett för utfodring av djur som är avsedda för livsmedelsproduktionen får dock med avvikelse från 1 mom. importeras och exporteras i enlighet med artikel 2.2 i rådets beslut 2000/766/EG. Om detta bestäms särskilt med stöd av foderlagen (396/1998) och lagen om djursjukdomar (55/1980).

7 §
Övervakning

Tillsynen över att bestämmelserna i denna förordning iakttas leds av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

Kontrollcentralen för växtproduktion övervakar att förbuden i 4 och 5 § iakttas och ombesörjer de praktiska åtgärder med vilka man säkerställer att animaliskt protein och foderfabrikat som innehåller sådant protein bortskaffas eller överlämnas från gårdsbruksenheter och andra djurhållningsenheter.

Iakktagandet av förbudet i 8 § övervakas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall.

Import till Finland från stater utanför Europeiska gemenskapen övervakas i enlighet med lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996). Export från Finland till stater utanför Europeiska gemenskapen övervakas i enlighet med förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996). Import till Finland från Europeiska gemenskapens område och export från Finland till andra stater i gemenskapen övervakas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (572/1995).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till den 30 juni 2001.

Rådets beslut 2000/766/EG (32000D0766), EGT nr L 306, 7.12.2000, s. 32

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.