1236/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 7 kap. 40 § 2 mom. lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 80/1999:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om bokslut för en i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) avsedd representation för ett försäkringsbolag från tredje land. På upprättande av en representations bokslut tillämpas bokföringsförordningen (1339/ 1997) så som anges i denna förordning.

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av en representations bokslut tillämpas inte 1 kap. 1–7 §, 10 § 3 och 4 mom. och 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2–6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2–5 mom., 6 § 2 mom., 8 § 5 mom., 9, 10 och 11 §, 3 och 4 kap., 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. 1 och 2 § bokföringsförordningen.

2 kap.

Resultaträknings- och balansräknings- scheman

3 §
Resultaträkning

En representations resultaträkning upprättas enligt bilaga 1.

4 §
Balansräkning

En representations balansräkning upprättas enligt bilaga 2.

3 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

5 §
Verksamhetsberättelse

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 1 § 1 mom. bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall verksamhetsberättelsen innehålla

1) namn och hemort för det företag till vilket representationen hör,

2) redogörelse för de tillgångar och skulder som representationen under räkenskapsperioden genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit.

3) redogörelse för om det företag till vilket representationen hör har blivit moderföretag eller varit övertagande företag vid en fusion av väsentlig storlek, om företaget genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit avsevärda tillgångar och skulder eller om företaget har delats,

4) uppgift om det företag till vilket representationen hör har andra utländska filialer eller, i det fall att det företag till vilket representationen hör har fler än 10 filialer, uppgift om var en sådan kopia av ett ovan nämnt företags bokslut eller koncernbokslut som innehåller uppgifter om filialerna kan erhållas,

5) uppgift om de sammanlagda antal aktier som representationen besitter i det företag till vilket representationen hör och i det nämnda företagets moderföretag, aktiernas sammanlagda nominella belopp samt aktiernas relativa andel av aktiekapitalet och det sammanräknade röstetalet för samtliga aktier.

Om representationen har avyttrat aktier i det företag till vilket representationen hör eller i moderföretaget, skall detta nämnas i verksamhetsberättelsen och uppgifterna i 11 kap. 9 a § 2 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) uppges i enlighet med den första meningen i 3 mom.

6 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till ett bokslut innehålla

1) redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar och placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar har värderats i balansräkningen,

2) redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas gängse värde har fastställts samt behövlig motivering till valet av värderingsmetod,

3) redogörelse för de begränsningar som gäller användningen av uppskrivningsfonden i fråga om uppskrivningar av placeringar som hänför sig till placeringstillgångarna,

4) i det fall att placeringsintäkter har överförts från en kalkyl till en annan i resultaträkningen, redogörelse för grunderna för överföringarna,

5) i det fall att försäkringsrörelsens valutakursdifferenser upptas i intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten, redogörelse för beräkningsförfarandet,

6) principerna och metoderna för periodisering av anskaffningsutgifterna för försäkringar,

7) i det fall att en representation som bedriver skadeförsäkring har använt diskontering för beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp, motivering till de metoder som använts och till antagandena gällande räntesatsen, den kommande skaderegleringstiden och nivån på avkastningen av de placeringar som motsvarar ersättningsansvaret,

8) redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av den ansvarsskuld som en representation som bedriver livförsäkring har,

9) sammandrag av de viktigaste antagandena, om en representation som bedriver livförsäkring har använt något annat än avtalsvist beräkningsförfarande,

10) redogörelse för hur skälighetsprincipen enligt 13 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979) har tillämpats,

11) redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 7 kap. 40 § 5 mom. lagen om utländska försäkringsbolag, uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

12) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 7 kap. 40 § 7 mom. lagen om utländska försäkringsbolag och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

13) tillstånd till undantag i fråga om poster som kräver tillstånd och som skall hänföras till en representations verksamhetskapital samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

14) beräkningsscheman för relationstalen.

7 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 3 § 1 mom. 2―4 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till en resultaträkning innehålla

1) premieinkomsten av direkt skade- och livförsäkring specificerad enligt var försäkringsavtalet har slutits på premieinkomst från hemlandet, från övriga EES-stater och från stater utanför EES,

2) specifikation av de skatter, offentliga avgifter och kreditförluster som har avdragits från premieinkomsten,

3) inom den direkta skadeförsäkringen premieinkomst, premieintäkter, ersättningskostnader och driftskostnader före återförsäkrares andel samt återförsäkrares andel och försäkringstekniskt bidrag specificerade enligt försäkringsklassgrupper,

4) inom direkt livförsäkring premieinkomsten specificerad på

a) premier för individuell livförsäkring och grupplivförsäkring,

b) fortlöpande premier och engångspremier,

c) premier för avtal som inte berättigar till återbäring, premier för avtal som berättigar till återbäring och premier för fondförsäkring,

5) premieinkomst och utbetalda ersättningar inom direkt livförsäkring specificerad enligt försäkringsgren och så att återköp av väsentlig storlek upptas separat,

6) redogörelse för hur under räkenskapsperioden bestämda tilläggsförmåner inom livförsäkringen (kundförmåner) inverkar på den försäkringstekniska kalkylen,

7) intäkter av placeringsverksamheten specificerade så att intäkterna av placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och så att intäkterna av fastighetsplaceringar och intäkterna av övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter från företag inom samma koncern och andra företag. Dessutom upptas återförda nedskrivningar och försäljningsvinster samt fondförsäkringarnas andel av placeringsverksamhetens nettointäkter,

8) kostnader för placeringsverksamheten specificerade på kostnader för fastighetsplaceringar, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster samt separat räntor till företag inom samma koncern,

9) specifikation av kostnader enligt funktion,

10) driftskostnader specificerade på anskaffningsutgifter för försäkringar, så att provisioner för direktförsäkring, provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring samt övriga anskaffningsutgifter för försäkringar upptas separat, på förändring av aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, på kostnader för skötsel av försäkringar, på administrationskostnader och på provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring,

11) specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 3 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 4 § 1 mom. 1―6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen samt någon annanstans i lag skall noterna till en balansräkning innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde per balansräkningspost; fastigheter och fastighetsaktier specificerade på fastigheter, fastighetsaktier i företag inom samma koncern, fastighetsaktier i ägarintresseföretag och övriga fastighetsaktier; för placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar uppges ursprunglig anskaffningsutgift och gängse värde,

2) fastighetsplaceringarnas gängse värde specificerat per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

3) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde för fastighetsplaceringar i eget bruk,

4) specifikation enligt 2 kap. 4 § 2 mom. bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar,

5) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

6) specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet,

7) specifikation av "Övriga placeringar" under balansräkningsposten "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

8) specifikation av balansräkningens huvudgrupp "Fordringar" enligt balansräkningspost på fordringar hos företag inom samma koncern och fordringar hos ägarintresseföretag,

9) uppgift per balansräkningspost om skillnaden mellan återanskaffningspriserna och de aktiverade anskaffningsutgifterna för de varulager som tagits upp bland övriga tillgångar i balansräkningens aktiva, om den är väsentlig,

10) specifikation av "Övriga tillgångar" under balansräkningsposten "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

11) specifikation av balansräkningsposten "Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar" på skade- och livförsäkring,

12) för varje aktieslag antal, sammanlagt nominellt värde och anskaffningsutgift för de aktier eller andelar som representationen besitter i ett företag till vilket representationen hör och i moderföretaget,

13) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 13 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

9 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1–4 och 6 punkten bokföringsförordningen samt någon annanstans i lag skall noterna till en balansräkning innehålla

1) sådana placeringars andel av uppskrivningsfonden som skall hänföras till anläggningstillgångarna,

2) specifikation av huvudgruppen "Skulder" i balansräkningen per balansräkningspost på skulder hos företag inom samma koncern och skulder hos ägarintresseföretag,

3) specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 3 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

Utöver de uppgifter som nämns i 1 och 4 mom. skall noterna i fråga om en representation som bedriver skadeförsäkring innehålla de från representationens premieansvar (avsättning för ej intjänade premier) avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar, om deras belopp är av väsentlig storlek och i fråga om en representation som bedriver livförsäkring de från representationens premieansvar avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar (så kallad zillmering) specificerade på zillmering gällande livförsäkring respektive pensionsförsäkring samt den i premieansvaret ingående avsättningen för kvardröjande risker, om dess storlek är väsentlig.

Utöver de uppgifter som nämns i 1 och 3 mom. skall noterna i fråga om ersättningsansvaret dessutom innehålla följande uppgifter:

1) i det fall att det föreligger väsentlig skillnad mellan det ersättningsansvar som vid årets ingång reserverats för skador som inträffat under tidigare år och de ersättningar för skador från tidigare år som utbetalats under året och det för dessa skador reserverade ersättningsansvaret vid årets slut, skillnaden specificerad enligt försäkringsklassgrupp inom skadeförsäkringen och enligt försäkringsgren inom livförsäkringen,

2) i det fall att skadad egendom som representationen övertagit i samband med ersättningshandläggning, motgarantier som kvarstannat hos representationen i samband med kredit- och borgensförsäkringsskador eller ostridiga regressfordringar som ansluter sig till skadorna har avdragits från ersättningsansvaret, deras belopp, om de är av väsentlig storlek,

3) den räntesats som använts vid beräkning av den ansvarsskuld för ersättningar av pensionstyp som en representation som bedriver skadeförsäkring har,

4) i det fall att en representation som bedriver skadeförsäkring har använt diskontering vid beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp, de skadegrupper där diskontering har använts samt den genomsnittliga skaderegleringstiden och de räntesatser som använts, och likaså för ersättningsansvaret och återförsäkrarnas andel ansvarets bruttobelopp före diskontering, diskonteringens belopp och ansvarets nettobelopp.

10 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna till ett bokslut skall innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som anges i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller försäkringsteknisk ansvarsskuld, skulder inom återförsäkring, övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på försäkringar som en representation har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

11 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorganen

Noterna till ett bokslut skall innehålla sådana uppgifter om personalen och medlemmarna av förvaltningsorganen som anges i 2 kap. 8 § bokföringsförordningen. Bestämmelserna i 2 kap. 8 § 2 mom. bokföringsförordningen om verkställande direktören och hans suppleant gäller representationens generalagent och hans suppleant.

12 §
Innehav i andra företag

Noterna till ett bokslut skall innehålla följande:

1) i fråga om ett företag inom samma koncern och ett ägarintresseföretag namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet,

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och gängse värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde överstiger 500 000 euro eller aktiernas eller andelarnas gängse värde överstiger en halv procent av det gängse värdet av "Aktier och andelar" i representationens post "Övriga placeringar". En motsvarande specifikation skall också ges av balansräkningsposten "Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar",

3) i fråga om ett företag för vilket representationen har obegränsat ansvar namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inräknas också en sådan persons innehav som handlar i eget namn men på representationens vägnar.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte ges, om

1) representationen, det företag till vilket representationen hör eller moderföretaget orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och om grunderna för avvikelsen meddelas, eller

2) uppgiften är av ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i koncernbokslutet för det företag till vilket representationen hör eller för moderföretaget, eller

2) det företag till vilket representationen hör innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

13 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till ett bokslut skall innehålla de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp samt utjämningsbelopp.

Noterna skall innehålla utjämningsbelopp i proportion till fullt belopp, solvensförhållande och solvenskapital i procent av den försäkringstekniska ansvarsskulden.

14 §
Turistassistansförsäkring

Noterna till ett bokslut skall innehålla representationens resurser för bedrivande av verksamhet i anslutning till turistassistansförsäkring.

15 §
Noter angående representationer som hör till en koncern

Utöver vad som ovan i denna förordning bestäms om noter, skall noterna till resultaträkningen eller balansräkningen för en representation som hör till en utländsk koncern innehålla

1) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det största antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas,

2) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det minsta antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas, samt

3) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas.

Om koncernbokslut för det försäkringsföretag till vilket representationen hör inte har upprättats, skall detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut representationens bokslut tas in nämnas i en not till representationens resultaträkning eller balansräkning.

4 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

16 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj per grupp de i representationens balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång på sidan "Aktiva" upptagna posterna och likaså försäkringsteknisk ansvarsskuld, avsättningar, depåskulder inom återförsäkring, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

17 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000.

Denna förordning tillämpas första gången på en representations bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter Dnr 33/021/96 av den 30 december 1996 avsnitten 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2.8, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 1.4.2.11, 1.4.2.14, 1.6.3.1, 1.6.6, 1.8.2.2 tredje och fjärde stycket och 1.8.2.3 jämte ändringar.

Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Marja-Liisa Kahola

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.