1228/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 18 december 1995 (1491/1995) om ändring av folkpensionslagen, av dessa lagrum 2 mom. sådant det lyder i lag 1276/1999, som följer:


Betalningen av folkpensionens basdel, som har börjat före den 1 januari 1996 och som har minskats på grundval av 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i denna lag, sådant det lyder i lagarna 1491/1995, 980/1996, 913/1998 och 1276/1999, upphör den 1 januari 2001. Ett skriftligt beslut om att betalningen av pensionen upphör ges på begäran. När betalningen av pensionen upphör, fortsätter betalningen av bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) på samma grunder som tidigare tills beloppet av bostadsbidraget justeras nästa gång i enlighet med 8 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare. Likaså fortsätter betalningen av vårdbidrag för pensionstagare även om betalningen av ovan nämnda pension upphör. När ovan nämnda pension till en utomlands bosatt person som får fronttillägg upphör den 1 januari 2001, beviljas han i stället för det tidigare fronttillägget utan ansökan fronttillägg enligt 2 § 1 mom. lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).


Betalningen av barnförhöjning, som har börjat före den 1 januari 1996 och som från början av 1998, 1999 och 2000 har minskats med 20 procent av beloppet 1995, fortsätter så länge pensionstagaren hade haft rätt till barnförhöjning på tidigare grunder utan nytt beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000
ShUB 37/2000
RSv 202/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.