1224/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 24 § och 42 b § 1 mom.

dessa lagrum sådana de lyder, 24 § i lagarna 1491/1995 och 979/1996 och 42 b § 1 mom. i sistnämnda lag, som följer:

24 §

Full folkpension är 15 581 mark om året i första och 14 933 mark om året i andra kommungruppen.

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens fulla belopp 13 709 mark om året i första och 13 157 mark om året i andra kommungruppen.

42 b §

Får en folkpensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som hos en folkpensionstagare i den första kommungruppen överstiger 685,43 mark och i den andra kommungruppen 631,57 mark i månaden samt hos en gift folkpensionstagare i den första kommungruppen 618,35 mark och i den andra kommungruppen 572,37 mark i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med uppskovsprocenten eller minskas de med tidigareläggningsprocenten.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan folkpensionen för en person som får folkpension så att den överensstämmer med denna lag. Om ändring av folkpensionen ges beslut på begäran.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000
ShUB 37/2000
RSv 202/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.