1219/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 14 och 49 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 14 § 1 mom. 4 punkten och 49 §, av dessa lagrum 14 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 746/1992, som följer:

14 §

Inom folkhälsoarbetet åligger det kommunen


4) att svara för tandvård, till vilken hänförs upplysningsverksamhet och förebyggande verksamhet samt undersökning och vård av kommuninvånarnas tänder;


49 §

Genom förordning av statsrådet kan närmare föreskrifter utfärdas om det närmare innehållet och ordnandet av det mentalvårdsarbete som ingår i folkhälsoarbetet samt om verkställigheten av denna lag. För att främja en mera jämlik tillgång till tjänsterna kan föreskrifter dessutom meddelas genom förordning av statsrådet om längsta väntetid i samband med mentalvårdstjänster innan patienten blir undersökt och får vård.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela anvisningar om folkhälsoarbetets innehåll och ordnandet av arbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Lagens 14 § 1 mom. 4 punkt träder dock i kraft den 1 april 2001. En kommun eller en samkommun för folkhälsoarbetet kan besluta att undersökning och vård av tänder ordnas fram till den 31 december 2001 bara för personer födda 1956 eller senare och fram till den 30 november 2002 bara för personer födda 1946 eller senare samt dessutom för andra grupper som kommunen eller samkommunen särskilt beslutar om. Undersökning och vård av tänder skall dock ordnas oberoende av ålder för alla som behöver det på grund av strål- eller cytostatikabehandling av huvudet och halsen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2000
ShUB 33/2000
RSv 190/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.