1213/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 12 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) 12 § 1 mom., sådant det lyder i lag 646/1998, som följer:

12 §
Förhållandet till övrig statsfinansiering

När utbildning anskaffas från en utbildningsanordnare som beviljas statsunderstöd eller statsersättning med stöd av lagen om ombildning av yrkeskurscentralerna till yrkesutbildningscentrer för vuxna (761/1990) skall såsom avdrag vid prissättningen av utbildningen beaktas den del av kostnaderna för anskaffning av utbildningen som motsvarar understödet eller ersättningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

När utbildning anskaffas från en utbildningsanordnare som när denna lag träder i kraft har fått statsunderstöd enligt 43 § 3 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) för utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service skall såsom avdrag vid prissättningen av utbildningen beaktas den del av kostnaderna för anskaffning av utbildningen som motsvarar de statsunderstöd för 2001―2003 som avses i ikraftträdelsebestämmelsens 2 mom. i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1211/2000).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2000
KuUB 14/2000
RSv 211/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.