1202/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 5 § 1 mom. 4 punkten, 5 b och 7 §, 8 § 1 mom. och 10 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. 4 punkten i lag 496/1973, 5 b § i lagarna 661/1985 och 1714/1991, 7 § i lag 1409/1995, 8 § 1 mom. i nämnda lag 1714/1991 och 10 § 1 mom. i lag 1644/1993, som följer:

5 §

Såsom sjukvård ersättes i enlighet med vad nedan stadgas:


4) resekostnader som åsamkats den försäkrade, en läkare, en tandläkare eller en person med behörig yrkesutbildning på grund av behandlingen av en sjukdom för vilken ersättning betalas enligt denna lag.


5 b §

Såsom sjukvård ersätts, utöver vad som föreskrivs i 5 §,

1) undersökning av mun och tänder som utförs av en tandläkare högst en gång per kalenderår, på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet,

2) behandling av mun och tänder som utförs av en tandläkare, med undantag av protetiska åtgärder och tandtekniska kostnader,

3) regleringsvård som utförs av en tandläkare, när det är fråga om vård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom,

4) av tandläkare föreskrivna laboratorie- och röntgenundersökningar som utförs i en inrättning som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten, och

5) av tandläkare ordinerade läkemedel.

Vad som i denna lag i övrigt bestäms om ersättning för sjukvård har motsvarande tillämpning på tandvård som avses i 1 mom., om inte något annat bestäms nedan.

7 §

Läkar- och tandläkararvoden ersätts med 60 procent eller, om arvodet är högre än den fastställda taxan förutsätter, med 60 procent av beloppet enligt taxan. För arvode som en läkare eller tandläkare uppburit för en av honom eller henne utförd laboratorie- eller röntgenundersökning betalas ersättning dock enligt 8 § 1 mom.

8 §

Kostnaderna för en sådan av en läkare eller tandläkare på en gång föreskriven undersökning eller behandling som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten respektive 5 b § eller, om kostnaderna överstiger den fastställda taxan, beloppen enligt taxan ersätts till tre fjärdedelar till den del kostnaderna eller beloppen enligt taxan sammanlagt överstiger 80 mark. Vad som bestäms ovan tillämpas också då en av läkare eller tandläkare föreskriven undersökning har utförts eller behandling getts av någon som har behörig yrkesutbildning. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare i vilken omfattning på en gång föreskrivna undersöknings- och vårdåtgärder skall ersättas på grundval av en och samma föreskrift samt vilka undersöknings- och vårdåtgärder som vid beräknandet av ersättningen skall anses ha föreskrivits på en gång.


10 §

Den försäkrade skall få full ersättning för resekostnader som beror på besök hos läkare, tandläkare, sjukvårdsanstalt, laboratorium, röntgeninstitut eller någon som har behörig yrkesutbildning, till den del kostnaderna för en enkelresa överstiger 55 mark (självriskandel), dock högst till ett belopp enligt den fastställda taxan. Detsamma gäller också ersättning för resekostnader som beror på patientbesök av en läkare eller tandläkare eller någon som har behörig yrkesutbildning. Om de högst enligt taxan utgående resekostnader som den försäkrade själv skall betala enligt denna lag under ett och samma kalenderår överstiger 935 mark (årlig självriskandel) skall den överskjutande delen helt och hållet ersättas, dock högst till ett belopp enligt den fastställda taxan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Personer som är födda 1946―1955 har dock inte rätt till ersättning för tandvård enligt 5 b § sjukförsäkringslagen då det gäller vård som har getts före den 1 april 2001 och personer som är födda före 1946 då det gäller vård som har getts före den 1 december 2002, om det inte är fråga om vård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom eller tandvård som är nödvändig på grund av strål- eller cytostatikabehandling.

RP 155/2000
ShUB 34/2000
RSv 195/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.