1192/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om paketreserörelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 november 1994 om paketreserörelser (1080/1994) 18 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 14 a och 14 b § som följer:

14 a §
Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

Konsumentverket kan vidta åtgärder som nämns i 14 § även på ansökan av en utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Finland strider mot bestämmelserna i artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, sådana de har genomförts nationellt i den lag som blir tillämplig.

14 b §
Anhängiggörande av förbudsföreläggande utomlands

Bestämmelser om konsumentverkets rätt att anhängiggöra förbudsföreläggande i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 178/2000
EkUB 36/2000
RSv 183/2000
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG (31998L0027); EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 51

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.